PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny

Alternative title:

League of Polish Families as a social actor

Creator:

Płoski, Marcin

Subject and Keywords:

Liga Polskich Rodzin ; aktor społeczny ; struktura partyjna ; integracja europejska ; eurosceptycyzm ; transformacja ustrojowa ; społeczeństwo obywatelskie ; parlamentarzyści Ligi Polskich Rodzin ; koła partyjne Ligi Polskich Rodzin ; członkowie Ligi Polskich Rodzin

Abstract:

Niniejsza książka ma charakter monografii poświęconej partii politycznej, która ukazuje narodziny, rozkwit i upadek Ligi Polskich Rodzin. W rozdziale I dokonany został podział na aktorów zbiorowych i indywidualnych. Rozdział II jest próbą opisu narodzin i funkcjonowania LPR w ramach szerszego ruchu narodowego. Rozdział III koncentruje się na polach aktywności partii narodowej. Rozdział IV jest próbą odtworzenia roli LPR-u na scenie politycznej. Rozdział V jest próbą odtworzenia roli LPR na europejskiej scenie politycznej. Rozdział VI stanowi badawczy portret kół partyjnych, przeprowadzony za pomocą metody ankietowej z zastosowaniem kwestionariusza ankiety. Rozdział VII jest empirycznym odzwierciedleniem poglądów posłów i senatorów LPR na temat transformacji ustrojowej i integracji Polski ze strukturami europejskimi. Narzędziem tej metody był wywiad swobodny otwarty. Rozdział VIII jest próbą przedstawienia społeczeństwa polskiego w perspektywie transformacji ustrojowej, refleksji nad stopniem obywatelskości i demokracji oraz upadkiem LPR.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2016

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-28-1

Language:

polski

Rights Management:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Rights holder:

© Copyright by Marcin Płoski

Autor opisu:

T.P.