Object

Title: Provincial treatment of the mentally ill in Silesia in 19th century and in the first half of the 20th century ; Prowincjonalna opieka nad chorymi psychicznie na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Provincial treatment of the mentally ill in Silesia in 19th century and in the first half of the 20th century  
Prowincjonalna opieka nad chorymi psychicznie na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Creator:

Kruszewski, Tomasz

Subject and Keywords:

medicine   mental illnesses   hospital treatment   Silesia   local government   18th and 19th century   euthanasia  
medycyna   choroby psychiczne   lecznictwo zamknięte   Śląsk   samorząd terytorialny   XIX i XX wiek   eutanazja

Abstract:

Subject of dissertation is the treatment of the mentally ill in Silesia, which was carried out by institutions identified with the supreme legisative body of council, which was provincial Landtag. Thus described subject matter influenced the time frame: the elementary thread starts in twenties of the 19th century, at the moment of establishment of provincial landtag, whereas the year 1933 should be formal end of thesis, the year of Machtergreifung – NSDAP took over power. This event was equivalent to liquidation of local government. This assumption could not be held in practice, because it was hard to cut the threads in 1933 knowing that institutions described in this publication still worked until 1945 – the year of Trümmerfeld - predicted by Führer. Thus in order to preserve the continuity of speech, the fall of third Reich became the final time limits. The work tries to show the whole system of provincial treatment of the mentally ill, against the background of the law’s system which was in force in Prussia and since 1871 in united Germany. Until first reforms in Europe in the field of treatment of mentally ill, carried out on such a large scale, system of this treatment was quite universal. Degree of benefit from medical institutions depended on sick person‘s financial situation, the higher position he had, the easier it was to receive help. However the state was thinking how to ensure medical treatment, although in the time sick people were seperated from society, and only institution in Lubiąż was directed to treatment of mentally ill. Though in the first half of the 19th century the independence of lunatic asylums was rather impossible. All the expenses were covered by the state, whereas the authorities, gave arbitrarily the financial assets for this purposes to the provincial landtag. Thus the rich, sick people and their families had their own assets, whereas the poor could be supported by small amount of assets, coming from the state, or from lower units of government. The state wasn’t able to ensure the proper treatment to the sick, that’s why the state took advantage of the public charity (cf. the role of socially conscious people, charity etc.). The most important threads od thesis are meant to show the evolution in the field of the treatment of lunatics, starting with filantropic actions of Frederick II, made by him after the conquest of silesian province in Austria in 18th century, through 19th century reforms of mentally ill people’s treatment, ending with State Office for social treatment in the time of the Weimar Republic and Third Reich.  

Przedmiotem rozprawy jest opieka nad chorymi psychicznie na Śląsku, realizowana przez instytucje związane z najwyższym organem samorządu, jakim był sejm prowincjonalny. Tak określona tematyka rzutowała na ramy czasowe: zasadniczy wątek rozpoczyna się w latach dwudziestych XIX stulecia, z chwilą ustanowienia sejmu prowincjonalnego, natomiast formalną końcową granicą czasową powinien być rok 1933, rok Machtergreifung – przejęcia władzy przez NSDAP, równoznaczny z likwidacją samorządu terytorialnego. Tego założenia w praktyce nie udało się dotrzymać, trudno było bowiem przerwać wątki na roku 1933, wiedząc, że opisywane w tej publikacji instytucje działały nadal i dotrwały do owego wieszczonego już wcześniej przez Führera Trümmerfeld w 1945 r. Tak więc dla zachowania ciągłości wywodu końcową granicą czasową stał się upadek Trzeciej Rzeszy. Praca starała się pokazać cały system prowincjonalnej opieki na chorymi psychicznie na tle systemu prawa obowiązującego w Prusach, a od 1871 r. także w zjednoczonych Niemczech. Do czasu pierwszych w Europie reform w dziedzinie opieki sprawowanej nad psychicznie chorymi, realizowanych na tak wielką skalę, system tej opieki był dość jednorodny. Stopień korzyści z instytucji opiekuńczych zależał od sytuacji majątkowej chorego, im wyżej był postawiony, tym łatwiej było mu uzyskać pomoc. Państwo jednak już wówczas zastanawiało się jak udzielić opieki medycznej, jednak dotychczas zajmowano się tylko separacją chorych od społeczeństwa, a jedynie placówka w Lubiążu była nakierowana na leczenie chorych. Jednakże w I połowie XIX wieku trudno było o jakąkolwiek samodzielność finansową zakładów dla obłąkanych. Wszelkie wydatki na tę opiekę pokrywało państwo, bo to ono arbitralnie przekazywało sejmowi prowincjonalnemu środki na te cele. Tak więc bogaci chorzy i ich rodziny sami mieli środki własne, a ubodzy mogli uzyskać wsparcie ze strony niewielkich środków pochodzących od państwa, albo z niższych jednostek samorządowych. Państwo nie było w stanie zapewnić chorym psychicznie wystarczającej opieki, dlatego też państwo posiłkowało się dobroczynnością publiczną (zob. rola społeczników, fundacji dobroczynnych itp.). Najważniejsze wątki rozprawy poświęcono ukazaniu ewolucji w dziedzinie opieki nad obłąkanymi, od pierwotnych działań głównie filantropijnych Fryderyka II, podjętych przez niego po zdobyciu prowincji śląskiej na Austrii w XVIII w., poprzez XIX-wieczne reformy lecznictwa chorych psychicznie, aż do Krajowego Urzędu ds. Opieki Społecznej okresu republiki weimarskiej i Trzeciej Rzeszy.

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Rec.

Date issued:

2016

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

monografia

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78167

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 68)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Tomasz Kruszewski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 8, 2022

In our library since:

Jun 24, 2016

Number of object content hits:

2 795

Number of object content views in PDF format

3787

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/79501

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information