Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zapis windykacyjny a realizacja woli testatora : rozważania na tle wybranych rozwiązań prawnych

Creator:

Kuźmicka-Sulikowska, Joanna

Subject and Keywords:

prawo dziedziczenia   legatum per vindicationem   testator   ostatnia wola

Abstract:

W artykule dokonano konfrontacji zamierzeń, jakie podawano jako uzasadnienia dla wprowadzenia do polskiego kodeksu cywilnego instytucji zapisu windykacyjnego z tym, czy rzeczywiście przyjęte unormowania dają możliwość realizacji tych celów. W tym kontekście szczególny nacisk położono na to, by zanalizować, czy przepisy regulujące konstrukcję zapisu windykacyjnego realnie pozwalają na pełną i dokładną realizację woli testatora, co było wskazywane w uzasadnieniu ustawy wdrażającej przepisy dotyczące tego zapisu jako zasadniczy cel jego wprowadzenia. Rozważania przeprowadzono w odniesieniu do kilku kwestii, które we wskazanym zakresie jawią się jako szczególnie newralgiczne. Mianowicie najpierw skoncentrowano uwagę na regule interpretacyjnej ustanowionej w art. 961 k.c. i podjęto się wyjaśnienia jej relacji do przypadków ustanowienia zapisu windykacyjnego. Następnie omówiono znaczenie wymogu ustanowienia zapisu windykacyjnego w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Położono też nacisk na konieczność odczytywania rzeczywistej woli testatora oraz próbowano ustalić kryteria oceny pozwalające określić, kiedy wchodzi w grę zapis windykacyjny, a kiedy zwykły. W dalszej kolejności wskazano na ograniczenia przedmiotu zapisu windykacyjnego, a także poddano pod rozwagę kwestię uzyskania przez zapisobiercę windykacyjnego faktycznego władztwa nad przedmiotem zapisu. Omówiono znaczenie w omawianym kontekście sądowego stwierdzenia nabycia spadku (i przedmiotu zapisu windykacyjnego) oraz notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Poczynione konstatacje doprowadziły do wniosku, że postulat wprowadzenia mechanizmów, które mają zapewnić możliwość urzeczywistnienia woli spadkodawcy co do losów należącego do niego za życia majątku po jego śmierci, i wyjścia tym samym naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie poszanowania woli testatora, poprzez wprowadzenie instytucji zapisu windykacyjnego został zrealizowany jedynie w pewnym zakresie, choć niewątpliwie dopuszczenie możliwości ustanowienia zapisu takiego typu stanowi przełomowy krok ustawodawcy w tym kierunku

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego   Oficyna Prawnicza

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Mazurkiewicz, Jacek. Red.   Turłukowski, Jarosław. Red.   Karkut, Daniel. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62832-08-8

Language:

pol

WUL Catalog:

click here to follow the link   click here to follow the link

Is part of:

Non omnis moriar

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm