PLMET:

click here to follow the link

Title:

Lwowskie sacrum, kijowskie profanum : grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji

Creator:

Szyszlak, Tomasz

Subject and Keywords:

Ukraiński Kościół Grekokatolicki ; Galicja ; Zakarpacie ; odrodzenie religijne ; religia i polityka ; Ukraina

Abstract:

W monografii przedstawiono problem obecności Kościołów grekokatolickich w życiu społeczno-politycznym w przeciągu niespełna dwóch dekad – od 1987 do 2005 r. Autor stara się podkreślić różnice pomiędzy Ukraińskim Kościołem Grekokatolickim działającym na całym terytorium Ukrainy, poza Zakarpaciem, a Mukaczewską Diecezją Grekokatolicką, która jest w rozumieniu prawno-kanonicznym częścią Rusińskiego Kościoła Grekokatolickiego. Różna jest geneza dwóch wspólnot kościelnych: Ukraiński Kościół Grekokatolicki nawiązuje do tradycji unii brzeskiej z 1596 r., podczas gdy Rusiński Kościół Grekokatolicki – do dziedzictwa unii użhorodzkiej z 1646 r., mukaczewskiej z 1664 r. oraz marmaroskiej z 1713 r. Ukraiński Kościół Grekokatolicki jest współcześnie największym Kościołem wschodnim pozostającym w unii z Rzymem i trzecim co do wielkości Kościołem na Ukrainie, po Ukraińskim Kościele Prawosławnym oraz Ukraińskim Kościele Prawosławnym-Patriarchacie Kijowskim. Rusiński Kościół Grekokatolicki jest z kolei jednym z najmłodszych Kościół unickich sui iuris, a także jedynym, którego centrala znajduje się na kontynencie amerykańskim. Diecezja mukaczewska na Zakarpaciu ma w jego ramach status autonomiczny, będąc podporządkowaną bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Polskie Towarzystwo Religioznawcze

Date issued:

2012

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-936549-0-1 ; doi:10.23734/26.17.031

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

M.S,