Object

Title: Skrócenie kadencji sejmu w świetle art. 225 Konstytucji RP

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skrócenie kadencji sejmu w świetle art. 225 Konstytucji RP

Alternative title:

O encurtamento do mandato da Dieta a luz do artigo 225 da Constituiçao vigente da Polônia

Creator:

Miemiec, Wiesława

Subject and Keywords:

budżet państwa   skrócenie kadencji Sejmu   projekt ustawy budżetowej   Konstytucja RP   projeto de lei orçamentária   Constituiçao Repúblika da Polônia   O encurtamento do mandato da Dieta   orçamento do Estado

Description:

Tekst częśc. w jęz. port., częśc. tł. z jęz. ros.  
Streszcz. art. w jęz. pol. lub port.

Abstract:

Celem opracowania jest ustalenie charakteru prawnego kompetencji Prezydenta RP do skrócenia kadencji Sejmu w razie nieprzedstawienia mu do podpisu w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia posłom projektu ustawy budżetowej. Analizując rato legis normy wynikającej z treści art. 225 Konstytucji RP, przyjęto, że jest to norma o podwójnym charakterze. Z jednej strony, realizuje ona funkcje prewencyjne – mobilizuje obie izby parlamentu do nieprzewlekania w parlamencie czasu debat i procedury uchwalania ustawy budżetowej. Z drugiej strony, realizuje funkcje represyjne, umożliwiające skrócenie kadencji izb parlamentu w razie nieprzedłożenia Prezydentowi do podpisu uchwalonej przez te izby ustawy budżetowej w wyznaczonym konstytucyjnie terminie. Ta wyłączna, osobista i fakultatywna kompetencja Prezydenta, obwarowana jest szczególnymi warunkami wynikającymi przede wszystkim z upływu terminów dla uchwalenia ustawy budżetowej. Konstytucyjnie ustalony okres dla procedury legislacyjnej dotyczącej ustawy budżetowej wynosi cztery miesiące. O ile nie wystąpią wyjątkowe przypadki, początkiem dla tego cyklu legislacyjnego jest moment faktycznego przedłożenia w parlamencie projektu ustawy budżetowej. Horyzont czasowy powinien mieścić się w ramach liczonych najpóźniej od 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy do 31 stycznia roku budżetowego. Ustrojodawca przewiduje także ograniczenia czasowe, w ramach których Prezydent RP może z przyznanej kompetencji skorzystać. Jest to termin dwutygodniowy (14 dni), który zaczyna biec w następnym dniu po upływie czterech miesięcy od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej, jeżeli nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu. Formą prawną, którą powinien Prezydent zastosować, aby skorzystać z przyznanej mu prerogatywy, jest forma postanowienia. Przed wydaniem takiego postanowienia Prezydent jest zobowiązany zasięgnąć opinii marszałków obu izb. Opinie wyrażone przez marszałków nie są wiążące i Prezydent nie jest związany w tej sprawie ich stanowiskiem. Tak określone wymogi upoważniające Prezydenta do skorzystania z przyznanej kompetencji świadczą także o trosce ustrojodawcy, aby wprowadzony wyjątek od reguły przewidującej czteroletnią kadencję parlamentu wiązany był z koniecznością zapoznania się przez głowę państwa ze wszystkimi okolicznościami, które doprowadziły do opóźnienia parlamentarnych prac nad ustawą budżetową. Istotne jest także to, że badana kompetencja ma charakter fakultatywny. Prezydent zatem może, ale nie musi z przyznanego mu prawa skorzystać.  

O objetivo do trabalho é a definiçao da natureza jurídica da atribuiçao do Presidente da República da Polônia para encurtar a legislatura da Câmara dos Deputados no caso de nao aprovaçao, no decorrer de quatro meses, desde a entrada na Dieta, do projeto de lei orçamentária. Ao analisar a razao da norma resultante do teor do art. 225 da Constituiçao a autora parte do pressuposto que este preceito tem caráter duplo. De um lado, esse realiza as funçoes preventivas, isto é, ele mobiliza as duas câmaras do parlamento para nao retardar os debates e o ritmo da aprovaçao do orçamento. Por outra parte, cumpre o papel repressivo, ao possibilitar a abreviaçao da vida do parlamento eleito, quando o prazo limite constitucional para a realizaçao do ato em tela é ultrapassado. Este privilégio pessoal, exclusivo e facultativo do Chefe de Estado é assegurado pelas condiçoes especiais consequentes, sobretudo, da expiraçao dos prazos obrigatórios para a adoçao da lei orçamentária. O intervalo de tempo permitido para proceder com o projeto de lei orçamentária é de quatro meses. Se nao há circunstâncias extraordinárias, o início para este andar legislativo é o momento da entrega deste cálculo estimativo da receita e das despesas pelo governo na Câmara dos Deputados. O horizonte temporal começa no dia 30 de setembro do ano fiscal prévio e finaliza no dia 31 de janeiro do exercício seguinte. O poder constituinte previu também o limite de tempo no qual o Presidente de República pode usar a sua competencia. É um período de duas semanas (14 dias), o qual inicia no dia seguinte ao do fim dos quatro meses, contados da apresentaçao a Dieta do projeto de lei orçamentária. A forma jurídica a ser aplicada pelo Presidente da República neste caso deve ser uma decisao. Antes de tomar tal decisao o Chefe de Estado tem o dever de conhecer a opiniao dos presidentes de ambas as câmaras. As opinioes dos presidentes destas corporaçoes legislativas nao sao vinculantes e o Presidente da República nao é compelido a seguir as recomendaçoes. Este tipo de exigencia, que autoriza o Presidente da República a recorrer a competencia conferida, testemunha, igualmente, a solicitude dos autores da Lei Maior para que uma exceçao estabelecida no tocante a regra do mandato quadrienal do corpo legislativo seja ligada a necessidade do Chefe de Estado de familiarizar-se com todas as características da situaçao que conduziram ao atraso dos trabalhos legislativos no que tange a lei orçamentária. É de frisar que a atribuiçao em pauta é opcional. O presidente da República pode, mas nao é obrigado, a servir-se do direito outorgado.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maliska, Marcos Augusto. Red.   Complak, Krystian. Red.   Uziębło, Piotr. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:71657   ISBN 978-83-61370-43-7

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 60)

Is part of:

Ewolucja państwowości w Brazylii, Polsce i Eurazji. Evolução do Estado no Brasil, Polônia e Eurásia

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wiesława Miemiec

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 10, 2016

Number of object content hits:

3 063

Number of object content views in PDF format

3984

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73466

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information