Obiekt

Tytuł: Constitution of Japan of 1946 – legislative process ; Konstytucja Japonii z 1946 roku – droga i proces ustrojodawczy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Constitution of Japan of 1946 – legislative process  
Konstytucja Japonii z 1946 roku – droga i proces ustrojodawczy

Tytuł odmienny:

1946年の日本国憲法の手続。

Autor:

Piegzik, Michał A.

Temat i słowa kluczowe:

Japan   Matsumoto Committee   Constitution of Japan   Occupation of Japan after World War II  
Konstytucja Japonii   Komitet Matsumoto   Okupacja Japonii po II wojnie światowej   Japonia

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The main aim of this paper is to present the legislation process and background of the Japanese Constitution of 1946. At the end of World War II in the Pacific the Empire of Japan was submitted under the military occupation of the United States. The defeated country, responsible for the aggression of the vast territories of East Asia, was expected never to return to the aggressive policy in the international arena. The most important priorities of the American occupation headquarters, whose main representative was General Douglas MacArthur, was to the change the socio-economic system of Japan, taking into account the specific nature of the Japanese nation. The Meiji Constitution was considered the main core of Japanese political life, which according to the Americans was far from democratic standards. In order to adopt a new constitution MacArthur engaged Japanese politicians, who formed different groups working on its draft. Already at the end of 1945 the cabinet created the so-called Matsumoto Committee composed of eminent Japanese lawyers, which became the main center of the work on a new constitution. The differences in the Japanese and American visions of the future constitution of Japan led to many meetings and negotiations, in which the interpretation of the concept of sovereignty and the role of the emperor was discussed. Forming their own constitutional committee the Americans created their project of the constitution for Japan, which put the emphasis on democratization and liberalization of the state. After several meetings with the representatives of the American office the project was partially revised at the request of Japanese politicians, retaining its original character. Finally, in June 1946 the legislative process began in the Japanese Diet which ended with the adoption of a new constitution on the 6th of October. The Constitution was subsequently promulgated by the Emperor and significantly changed the socio-economic structure of a country which took the democratic path.  
Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie drogi legislacyjnej oraz okoliczności uchwalenia Konstytucji Japonii z 1946 r. Wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej na Pacyfiku Cesarstwo Japonii znalazło się pod wojskową okupacją Stanów Zjednoczonych. Pokonane państwo, odpowiedzialne za agresję na rozległe terytoria Azji Wschodniej, miało nigdy nie powrócić do prowadzenia agresywnej polityki na arenie międzynarodowej. Do najważniejszych priorytetów amerykańskiego dowództwa okupacyjnego, którego głównym przedstawicielem mianowano generała Douglasa MacArthura, należała zmiana ustroju społeczno-gospodarczego Japonii przy uwzględnieniu specyficznych warunków narodu japońskiego. Za dotychczasową podstawę jego funkcjonowania uznano Konstytucję Meiji, która zdaniem Amerykanów była daleka od demokratycznych wzorców. W celu uchwalenia nowej konstytucji MacArthur zaangażował japońskich polityków, którzy tworząc różne ugrupowania, rozpoczęli prace nad projektem ustawy zasadniczej. Już pod koniec 1945 r. przy gabinecie utworzono tzw. Komitet Matsumoto, złożony z wybitnych japońskich prawników, będący głównym ośrodkiem prac nad nową konstytucją. Różnice w japońskiej i amerykańskiej wizji przyszłego ustroju Japonii doprowadziły do wielu spotkań oraz negocjacji, na których w szczególności dyskutowano nad rozumieniem pojęcia suwerenności oraz roli cesarza. Amerykanie, formując własny komitet konstytucyjny, doprowadzili do powstania amerykańskiego projektu ustawy zasadniczej dla Japonii, który kładł nacisk na demokratyzację oraz liberalizację państwa. Po szeregu spotkań z reprezentantami gabinetu amerykański projekt został częściowo zmieniony na wniosek japońskich polityków, zachowując swój pierwotny charakter. Ostatecznie w czerwcu 1946 r. w japońskim parlamencie rozpoczęto procedurę legislacyjną, która zakończyła się uchwaleniem nowej konstytucji 6 października. Ustawa zasadnicza została następnie promulgowana przez cesarza, zmieniając w sposób istotny ustrój społeczno-gospodarczy kraju i wprowadzając go na demokratyczną drogę.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2015

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66105

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Michał A. Piegzik

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 lis 2015

Liczba wyświetleń treści obiektu:

842

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1165

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67803

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji