Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Creator:

Gacek, Michał   Pilecka, Władysława   Fusińska-Korpik, Agnieszka

Subject and Keywords:

samoocena   obraz siebie   dzieci   Skala Postrzegania Siebie dla Dzieci   adaptacja międzykulturowa

Description:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

Skala Postrzegania Siebie dla Dzieci (Self-Perception Profile for Children) jest narzędziem służącym do badania obrazu siebie. Celem artykułu było przedstawienie własności psychometrycznych skali uzyskanych w grupie polskich dzieci. W badaniu wzięło udział 432 uczniów szkół podstawowych i 14 wychowawców klas. Trafność narzędzia określano poprzez odniesienie wyników uzyskanych w Skali Postrzegania Siebie dla Dzieci do wyników w Skali Oceny Zachowania Dziecka przez Nauczyciela oraz do średniej ocen uczniów z ostatniego semestru. Analizy statystyczne wskazały na dobre własności psychometryczne narzędzia. Struktura czynnikowa skali okazała się podobna do tej, jaką zakładano w oryginalnej wersji. Rzetelność narzędzia, określana za pomocą wskaźników spójności wewnętrznej i korelacji z wynikiem badania retestowego, była wysoka. Chłopcy uzyskali wyższe wyniki niż dziewczęta w podskalach Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości, lecz niższe w podskali Kontroli Zachowania. Młodsze dzieci uzyskały wyższe wyniki niż starsze dzieci w podskalach Kompetencji Szkolnych, Wyglądu i Globalnego Poczucia Własnej Wartości. Ocena własnego wyglądu stanowiła najsilniejszy predyktor globalnego poczucia własnej wartości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 3, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Michał Gacek, Władysława Pilecka, Agnieszka Fusińska-Korpik

Autor opisu:

TK