Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Adolescent personalities and their self-acceptance within complete families, incomplete families and reconstructed families

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Walęcka-Matyja, Katarzyna

Subject and Keywords:

osobowość   akceptacja siebie   adolescencja   struktura rodziny

Description:

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

W niniejszej pracy skoncentrowałam się na przedstawieniu roli struktury rodziny w kształtowaniu się osobowości i samooceny adolescentów. Celem prezentowanych badań było określenie różnic w zakresie wymiarów osobowości i poziomu samooceny między grupami kobiet i mężczyzn z rodzin pełnych, monoparentalnych oraz zrekonstruowanych. Badaniami objęto 314 młodych osób z województwa łódzkiego. Zastosowano następujące metody badawcze: ankietę, Inwentarz Osobowości NEO-FFI P.T. Costy and R. McCrae’a w adaptacji B. Zawadzkiego, J. Strelaua, P. Szczepaniaka i M. Śliwińskej oraz Skalę Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) w adaptacji J. M. Stanika. W rezultacie przeprowadzonych analiz statystycznych okazało się, że wymiar osobowości różnicujący badane grupy stanowi cecha otwartości na doświadczenie. Istotne statystycznie różnice zaobserwowano także w zakresie samooceny badanych grup młodzieży.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.

Date issued:

2014

Detailed Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 1, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Walęcka-Matyja

Autor opisu:

TK