Object

Title: Selected conditions for endometrial acceptance and preferred forms of psychological asistance

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Selected conditions for endometrial acceptance and preferred forms of psychological asistance

Group publication title:

Polish Journal of Applied Psychology

Creator:

Lewandowska, Bianka

Subject and Keywords:

endometriosis   acceptance of the disease   chronic illness   coping   body experience  
endometrioza   akceptacja choroby   chroniczna choroba   radzenie sobie z chorobą

Description:

The Polish Journal of Applied Psychology is primarily devoted to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.  

Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym.

Abstract:

A study of 41 patients was conducted in order to provide an empirical basis for cooperation between a psychologist and a support group of patients with endometriosis. Our aim was to identify psychological variables which have a connection with the disease’s acceptance. The patients’ ages and duration of their illness were taken into account. We demonstrated that there is a positive relationship in accepting the illness through: perceived control and the ability to reduce pain, a declared ability to cope, a sense of harmony with one’s body, and disclosure of negative emotions - mostly anger and sadness. A significantly negative association was shown for: the disease’s duration, coping style with stress concentrating on the emotions, alienation from the body, and “catastrophizing”. Preference for the form of psychological support was also studied. Most preferred were: physician communication training, and individual consultations with a psychologist.  

W celu dostarczenia empirycznych podstaw dla programu współpracy psychologa z grupą wsparcia chorych z endometriozą przeprowadzono badanie z udziałem 41 pacjentek. Celem było zidentyfikowanie zmiennych psychologicznych wykazujących związek z poziomem akceptacji tej choroby. Uwzględniono wiek pacjentek i czas trwania choroby. Istotnie pozytywny związek z akceptacją choroby wykazano dla: postrzeganej kontroli i zdolności zmniejszania bólu, deklarowania zdolności do poradzenia sobie, ujawniania emocji negatywnych, w tym głównie gniewu i smutku oraz dla poczucia harmonii z własnym ciałem. Istotnie negatywny związek wykazano dla czasu trwania choroby, stylu radzenia sobie ze stresem skoncentrowanego na emocjach, alienacji wobec ciała i katastrofizowania. Badano także preferencję form wsparcia psychologicznego. Najwyżej preferowanymi okazały się: trening komunikacji z lekarzem i konsultacje indywidualne z psychologiem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Department of Psychology, University of Wrocław   www.psychologia.uni.wroc.pl   Publishing House eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl  
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   www.psychologia.uni.wroc.pl   Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Kuczyńska, Alicja. Red.   Kuczyńska, Alicja. Ed.

Date issued:

2014

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:64639   ISSN 2354-0052

Language:

eng

Is part of:

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 1, 2014

Is referenced by:

www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Bianka Lewandowska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Aug 13, 2015

Number of object content hits:

158

Number of object content views in PDF format

183

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/65895

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information