Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

International initiatives for the benefit of senior citizens

Creator:

Wejner, Sabina

Subject and Keywords:

proces starzenia ; jakość życia ; organizacje międzynarodowe

Abstract:

Prognozy demograficzne wskazują jednoznacznie, iż zagadnienia z zakresu starzenia się ludności wykazują tendencje wzrostowe i uchodzą za poważny, postępujący problem demograficzny zarówno w skali światowej, europejskiej, jak i poszczególnych państw. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż kraje Europy Zachodniej posiadają ogromne doświadczenie w sferze omawianej problematyki ze względu na to, że kwestie starzenia się ich społeczeństw wystąpiły znacznie wcześniej aniżeli w Polsce. Wysokie wskaźniki populacji osób w wieku poprodukcyjnym przyczyniają się do tego, że wyrażenie „Stary Kontynent” nabiera nowego znaczenia. W obliczu procesu starzenia się ludności istotne znaczenie mają licznie funkcjonujące podmioty działające w obronie interesów ludzi starszych wiekiem. Ich działalność sprowadza się przede wszystkim do zadań związanych z ochroną praw oraz zapobieganiu marginalizacji seniorów w różnych sferach życia społecznego. Dodatkowo w większości poszczególnych państw funkcjonują lokalne ugrupowania działające na rzecz osób w trzeciej tercji życia. Warto podkreślić, iż pokolenie trzeciej generacji może wnieść wiele korzyści w relacjach międzypokoleniowych poprzez wiedzę oraz nabywane przez całe życie bogate doświadczenie. Przejawia się to przede wszystkim w wykazywanej aktywności obywatelskiej a także wśród pełnionych przez seniorów ról społecznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ; click here to follow the link

Contributor:

Taranowicz, Iwona. Red. ; Grotowska, Stella. Red. ; Libiszowska-Żółtkowska, Maria. Rec.

Date issued:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-63322-24-3

Source:

Understanding Ageing in Contemorary Poland: Social and Cultural Perspectives,s.187-192

Language:

eng

Is version of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

TK