Object

Title: Szkoła hierarchii : kompetencje dydaktyczne na przykładzie pracowników WPAE UWr

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Szkoła hierarchii : kompetencje dydaktyczne na przykładzie pracowników WPAE UWr

Alternative title:

School of Hierarchy : Teaching Competencies in the Example of Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław Lecturers

Creator:

Kocemba, Karolina   Paździora, Michał

ORCID:

0000-0002-5621-0192   0000-0001-5739-5283

Subject and Keywords:

law   legal education   didactics   university  
prawo   edukacja prawnicza   dydaktyka   uniwersytet

Description:

Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, projekt badawczy Nr 2015/17/N/HS5/00733

Abstract:

The report presents the results of quantitative and qualitative empirical research carried out within the framework of the research project The Hidden Agenda in Legal Education. Theoretical and social analysis 2016-2019, funded by the National Science Center (Reg. No. 2015/19/B/HS5/03046). From May 2018 to September 2019, the Centre for Legal Education and Social Theory conducted a survey of teaching competencies among staff and doctoral students of the Faculty of Law, Administration and Economics at the University of Wroclaw (WPAE). The survey included 98 people out of 576 people teaching at WPAE at the time. Fifty-two people with master's degrees, 30 with doctoral degrees, 12 with habilitation and only four with professorships participated in the survey. The survey was supplemented by observations and interviews conducted within the framework of the Good Faculty program and an analysis of exams from the summer 2018/2019 session. The analysis of the data obtained allows us to conclude that the teachers of classes do not have adequate training to teach them. Before being allowed to teach classes, only subject-matter knowledge is checked, not teaching competence and skills. The main model for the ways of teaching is personal experience from student days – modeling on professors. At the same time, the mode of teaching is imposed from above – through the size of the groups, the layout of the teaching rooms and the subordination of the classes to the exam. The instructors have no discretion in how and what they will teach. Examinations only test knowledge, and the actual ways of examination do not coincide with the ways of examination preferred by the respondents. The above creates conditions for the reproduction of simple hierarchies and the absence of institutional reflection on education. Thus, teaching is dependent on those at the top of the university hierarchy, and in doing so does not take into account and excludes the viewpoints of other groups belonging to the university community.  

Raport przedstawia wyniki badań empirycznych – ilościowych i jakościowych zrealizowanych w ramach projektu badawczego "Ukryty program w edukacji prawniczej. Analiza teoretyczo-społeczna 2016–2019" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (nr. rej. 2015/19/B/HS5/03046). Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej od maja 2018 roku do września 2019 roku przeprowadziło ankietowe badanie kompetencji dydaktycznych wśród pracowników i doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W badaniu wzięło udział 98 osób z 576 osób nauczających wówczas na WPAE. W ankiecie udział wzięły 52 osoby z wykształceniem magistra, 30 osób ze stopniem doktora, 12 osób ze stopniem doktora habilitowanego i jedynie 4 osoby posiadające tytuł profesora. Badanie to uzupełnione zostało obserwacjami i wywiadami prowadzonymi w ramach programu DOBRA KADRA oraz analizą egzaminów z sesji letniej 2018/2019. Analiza wyników pozyskanych danych pozwala stwierdzić, że osoby prowadzące zajęcia nie mają odpowiedniego przeszkolenia do ich prowadzenia. Przed dopuszczeniem do prowadzenia zajęć sprawdzana jest jedynie wiedza merytoryczna – przedmiotowa, a nie kompetencje i zdolności dydaktyczne. Głównym wzorcem sposobów prowadzenia zajęć są osobiste doświadczenia z czasów studenckich – wzorowanie się na profesorach. Jednocześnie sposób prowadzenia zajęć jest narzucony z góry – poprzez liczebność grup, układ sal dydaktycznych oraz podporządkowanie zajęć egzaminowi. Prowadzący nie maja dyskrecjonalności w zakresie tego jak i czego będą nauczać. Egzaminy sprawdzają jedynie wiedzę, a faktyczne sposoby egzaminowania nie pokrywają się ze sposobami egzaminowania preferowanymi według badanych. Powyższe tworzy warunki do powielania prostych hierarchii i braku instytucjonalnej refleksji nad edukacją. Dydaktyka jest więc zależna od osób na szczycie uniwersyteckiej hierarchii i nie uwzględnia przy tym oraz wyklucza punkt widzenia pozostałych grup należących do wspólnoty uniwersyteckiej.

Publisher:

Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST), Inicjatywa Wydawnicza „Chiazm”

Contributor:

Burdziej, Stanisław. Rec.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136445   ISBN:978-83-949423-5-9

Language:

pol   eng

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (CLEST), 2022

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Feb 13, 2023

Number of object content hits:

108

Number of object content views in PDF format

176

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146311

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information