Object

Title: Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2019 roku, I CSK 349/18 — uwagi o konieczności doręczenia oświadczenia woli adresatowi w wymaganej formie szczególnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2019 roku, I CSK 349/18 — uwagi o konieczności doręczenia oświadczenia woli adresatowi w wymaganej formie szczególnej

Alternative title:

Commentary on the decision of the Supreme Court of 21 August 2019, i CSK 349/18 — remarks on the necessity of delivering the declaration of will to the addressee in the required specific form

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Górska, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-3773-3617

Subject and Keywords:

written form   document   copy   original document   the delivering of the will declaration to another person   specific form  
forma pisemna   dokument   kopia   oryginał dokumentu   złożenie oświadczenia woli innej osobie   forma szczególna

Abstract:

The subject of the gloss is the judgment of the Supreme Court of 21 August 2019, I CSK 349/18, in which the opinion was expressed that “if, under pain of invalidity, a specific declaration of the will made to another person is required to be made in a specific written form, then in order to assume that it has been made and has produced legal effects, it is necessary to deliver to the addressee the original of the letter containing the declaration of will”. Despite the fact that this sentence is in line with the position prevailing both in the jurisdiction and in the literature, the author of the gloss draws attention to the need to verify the arguments that led to its formation. For this purpose the author analyses the motives indicated in the justifi cation of the judgment, including the position of the Supreme Court cited in its resolution of 20 February 1967, III CZP 88/66. Finally, she comes to the conclusion that the categorical nature of the thesis referred to in the appendix is unjustified. This is supported not only by the lack of a specific provision resulting in an obligation to deliver a declaration of will to the addressee in the form required for its submission under pain of invalidity, but also by the functional interpretation of the provisions on submitting declarations of will. The author points out that a copy of the letter containing the declaration of will fully secures the interest of the addressee, which is expressed in the possibility to become fully acquainted with the fact of making the declaration and its content.  

Przedmiotem glosy jest wyrok SN z dnia 21 sierpnia 2019 roku, I CSK 349/18, w którym wypowiedziany został pogląd, zgodnie z którym „jeżeli pod rygorem nieważności wymaga się, w stosunku do określonego oświadczenia woli składanego innej osobie, zachowania formy szczególnej w postaci pisma, to dla przyjęcia, że zostało ono złożone i wywołało skutki prawne konieczne jest doręczenie adresatowi oryginału pisma zawierającego to oświadczenie woli”. Mimo że zdanie to wpisuje się w stanowisko, które dominuje zarówno w judykaturze, jak i w piśmiennictwie, autorka glosy zwraca uwagę na potrzebę weryfi kacji argumentów, jakie doprowadziły do jego ukształtowania. W tym celu analizuje motywy wskazane w uzasadnieniu wyroku, w tym również przywołane w nim stanowisko SN wyrażone w uchwale z dnia 20 lutego 1967 roku, III CZP 88/66. Ostatecznie dochodzi do wniosku, że kategoryczność glosowanej tezy jest nieuzasadniona. Przemawia za tym nie tylko brak konkretnego przepisu, z którego wynikałby obowiązek doręczenia adresatowi oświadczenia woli w takiej formie, jaka pod rygorem nieważności jest wymagana do jego złożenia, ale również wzgląd na wykładnię funkcjonalną przepisów o składaniu oświadczeń woli. Autorka zwraca uwagę, że kopia pisma obejmującego oświadczenie woli zabezpiecza w pełni interes adresata wyrażający się w możliwości pełnego zaznajomienia się z faktem złożenia tego oświadczenia i jego treścią.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136232   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.37

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

12

Number of object content views in PDF format

18

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146032

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information