Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do wyroku SN z dnia 21 sierpnia 2019 roku, I CSK 349/18 — uwagi o konieczności doręczenia oświadczenia woli adresatowi w wymaganej formie szczególnej

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Górska, Katarzyna

ORCID:

0000-0002-3773-3617

Subject and Keywords:

forma pisemna   dokument   kopia   oryginał dokumentu   złożenie oświadczenia woli innej osobie   forma szczególna

Abstract:

Przedmiotem glosy jest wyrok SN z dnia 21 sierpnia 2019 roku, I CSK 349/18, w którym wypowiedziany został pogląd, zgodnie z którym „jeżeli pod rygorem nieważności wymaga się, w stosunku do określonego oświadczenia woli składanego innej osobie, zachowania formy szczególnej w postaci pisma, to dla przyjęcia, że zostało ono złożone i wywołało skutki prawne konieczne jest doręczenie adresatowi oryginału pisma zawierającego to oświadczenie woli”. Mimo że zdanie to wpisuje się w stanowisko, które dominuje zarówno w judykaturze, jak i w piśmiennictwie, autorka glosy zwraca uwagę na potrzebę weryfi kacji argumentów, jakie doprowadziły do jego ukształtowania. W tym celu analizuje motywy wskazane w uzasadnieniu wyroku, w tym również przywołane w nim stanowisko SN wyrażone w uchwale z dnia 20 lutego 1967 roku, III CZP 88/66. Ostatecznie dochodzi do wniosku, że kategoryczność glosowanej tezy jest nieuzasadniona. Przemawia za tym nie tylko brak konkretnego przepisu, z którego wynikałby obowiązek doręczenia adresatowi oświadczenia woli w takiej formie, jaka pod rygorem nieważności jest wymagana do jego złożenia, ale również wzgląd na wykładnię funkcjonalną przepisów o składaniu oświadczeń woli. Autorka zwraca uwagę, że kopia pisma obejmującego oświadczenie woli zabezpiecza w pełni interes adresata wyrażający się w możliwości pełnego zaznajomienia się z faktem złożenia tego oświadczenia i jego treścią.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.37

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm