Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postawy motywacyjne polskich podatników wobec płacenia podatków

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Lotko, Ewa

ORCID:

0000-0001-6847-8308

Subject and Keywords:

moralność podatkowa   motywacja podatkowa   podatek   podatnicy   postawy motywacyjne

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest analiza postaw motywacyjnych podatników wobec płacenia podatków. Zakładając, że postawy motywacyjne ściśle łączą się z reakcją podatnika na podatek, przyjęty problem badawczy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy postawy motywacyjne wpływają na akceptację uchylania się od opodatkowania. Mając na uwadze interdyscyplinarny charakter powziętych badań oraz realizację celu badawczego, zdecydowano się na przeprowadzenie trzech rodzajów badań: ilościowych (za pomocą ankiety internetowej), wtórnych (polegających na analizie opisanych w literaturze wyników badań) oraz jakościowych — wywiadów. Przeprowadzony rekonesans pozwolił ustalić, iż dominującymi postawami podatników są te, które odpowiadają wymuszonemu podejściu do płacenia podatków, a mianowicie postawy oporu, kontestacji i gry. Uzyskane wyniki potwierdzają zależność między sprawiedliwością podatków, ich wysokością, zachowaniem innych podatników, zaufaniem instytucjonalnym, relacją między podatnikiem i organem administracji skarbowej a akceptacją uchylania się od opodatkowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.1

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal