Obiekt

Tytuł: Kategoria prawna symbolu w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli iobiektów użyteczności publicznej oraz pomniki w świetle orzecznictwa

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Kategoria prawna symbolu w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli iobiektów użyteczności publicznej oraz pomniki w świetle orzecznictwa

Tytuł odmienny:

The legal category of the symbol within the meaning of the act on the prohibition of the promotion of communism or other totalitarian system by the names of organizational units, municipality auxiliary entities, buildings and public utility facilities, and monuments in the light of the jurisprudence

Twórca:

Tabernacka, Magdalena

ORCID:

0000-0002-5921-7154

Temat i słowa kluczowe:

symbol   local government   commune   communism   authoritarianism   supervision  
symbol   samorząd terytorialny   gmina   komunizm   autorytaryzm   nadzór

Opis:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstrakt:

The exercise of competence in the field of adapting street names and public venues to the standards set out in the provisions of the Act of April 1, 2016 on the prohibition of promoting communism or other totalitarian system by the names of organisational units, commune auxiliary units, buildings, public utility facilities and devices and monuments requires assessment of the facts and subsumption made in the context of the interpretation of certain facts from the point of view of their symbolic meaning. Therefore, it can be concluded that public administration bodies take into account the category of a symbol, which in the context of the provisions on street renaming is a specificlegal category. It is a category that determines the legality of actions taken both by the authority responsible for assigning a given name and by the authority supervising the application of these regulations. The provisions of the act also apply to the visual impact on public space and spaces with the status of public accessibility of monuments, or more precisely, the content of which these monuments are personified. The analysis of the jurisprudence issued on the exercise of competences regulated by this Act leads to the identification of a number of contexts of the referent of the symbol in the case of assessing whether the name of the street or the values embodied by the monument symbolise communism or other totalitarian system. Thus, we can distinguish: the context of social awareness of the existence of the designate, the context of the date, the context of the person and the context of historical facts, as regards the designations of symbols of communism or other totalitarian system, which should be taken into account as premises for assessing the legality of the actions of administrative bodies in the context of their assessment facts, subsumption and imperative actions. Both the authorities exercising the competence to name streets and assessing the symbolism carried by monuments, as well as the authorities exercising the competence to assess the legality of the actions of the deciding authorities in this subject, should take into account the context-criteria indicated here as determinants of whether a given name or monument actually symbolises communism or other totalitarian regime. An important issue is the “range” of influence coupled with the issue of symbol awareness. Thus, we can distinguish symbols identified in a broad social context and exclusive symbols — legible only to a narrow group of people. On the other hand, regardless of the territorial (local or universal) impact of a symbol as aphenomenon in the public space — there must be general agreement as to its symbolic meaning, or even universal awareness of this fact.  

Realizacja kompetencji w zakresie dostosowania nazw ulic i obiektów użyteczno-ści publicznej do standardów określonych przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki wymaga oceny stanu faktycznego i subsumpcji dokonanych w kontekście interpretacji pewnych faktów z punktu widzenia ich symbolicznego znaczenia. Można więc uznać, że organy administra-cji publicznej uwzględniają kategorię symbolu, która w kontekście przepisów dotyczących zmiany nazwy ulic stanowi swoistą kategorię prawną. Jest to kategoria, która determinuje legalność działań podejmowanych zarówno przez organ odpowiedzialny za nadanie danej nazwy, jak i przez organ nadzorujący stosowanie tych regulacji. Przepisy ustawy dotyczą także wizualnego oddziaływania na przestrzeń publiczną oraz przestrzeń o statusie publicznej dostępności pomników, a ściślej treści, których te pomniki są uosobieniem.Analiza orzecznictwa zapadłego w przedmiocie wykonywania kompetencji regulowanych tą ustawą prowadzi do wyróżnienia szeregu kontekstów desygnatu symbolu w przypadku oceny, czy nazwa ulicy lub wartości uosabiane przez pomnik symbolizują komunizm lub inny ustrój totalitarny. Można więc wyróżnić: kontekst świadomości społecznej istnienia desygnatu, kontekst daty, kontekst osoby oraz kontekst faktów historycznych, jeżeli chodzi o desygnaty symboli komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, które powinny być wzięte pod uwagę jako przesłanki oceny legalności działania organów administracji w kontekście podejmowania przez nie oceny stanu faktycznego, subsumpcji i działań władczych. Zarówno organy wykonujące kompetencje dotyczące nazewnictwa ulic i oceny symboliki niesionej przez pomniki, jak i organy wykonujące kompetencje w zakresie oceny legalności działania organów decydujących w tym przedmiocie powinny brać pod uwagę wskazane tu konteksty-kryteria jako wyznaczniki tego, czy dana nazwa lub pomnik rzeczywiście symbolizuje komunizm lub inny ustrój totalitarny.Istotną kwestią jest „zasięg” oddziaływania sprzężony z kwestią świadomości symbolu. Można więc wyróżnić symbole identyfikowane w szerokim kontekście społecznym i symbole ekskluzywne — czytelne tylko dla wąskiej grupy osób. Natomiast niezależnie od zasięgu terytorialnego (lokalnego czy powszechnego) oddziaływania symbolu jako zjawiska w przestrzeni publicznej musi istnieć powszech-na zgoda co do jego symbolicznego znaczenia albo chociażby powszechna świadomość tego faktu.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Data wydania:

2020

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128587   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.6

Źródło:

PAd P 101182 II

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 99-129

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 mar 2023

Data dodania obiektu:

4 sie 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

39

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

48

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139296

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji