Object

Title: Shadow economy and attempts to combat it — split payment as a remedy for previous legal regulations ; Gospodarka w cieniu i próby jej zwalczania — split payment jako remedium na poprzednie regulacje prawne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Shadow economy and attempts to combat it — split payment as a remedy for previous legal regulations  
Gospodarka w cieniu i próby jej zwalczania — split payment jako remedium na poprzednie regulacje prawne

Creator:

Madurski, Szymon

ORCID:

0000-0001-8009-4091

Subject and Keywords:

grey area   grey economy   shadow economy   split payment   value-added tax  
szara strefa   gospodarka w cieniu   split payment   mechanizm podzielonej płatności   podatek od towarów i usług

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The main goal of this article is to present the methods of effectively combating the grey area (called the shadow economy by the author) against the background of the changes introduced by the legislator in the form of split payment, as an institution that is to replace the not necessarily successful previous regulations related to reverse payment and joint and several liability. The first part — dealing with the grey economy — presents the basic facts on this topic. Attempts will be made to define this phenomenon, analyze its structure and the factors determining the formation of the shadow economy. This will be crowned with a multidimensional assessment, both in terms of micro and macroeconomics.The second part of the work will present split payment, which is to be a revolution in closing the tax gap. The tools that the split payment mechanism has “absorbed” due to their inefficiency will also be briefly discussed. Additionally, the article will present the history of this tool — both in the international arena and in Poland, where the optional form of split payment was initially in force, and currently, under certain conditions, it is also mandatory. The compulsory use of this tool is the subject of numerous discussions as it negatively affects the financial liquidity of entrepreneurs, which will also be analyzed and assessed. Taxpayers’ demands regarding changes in the split payment mechanism, especially in times of the COVID-19 pandemic, will also be presented. The dogmatic-legal and legal-comparative methods, as well as the opinions of the entrepreneurs them-selves, will be used to achieve this research goal.  

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest ukazanie metod skutecznego zwalczania szarej strefy (nazywanej przez autora gospodarką w cieniu) na tle wprowadzonych przez ustawodawcę zmian w postaci split payment, jako instytucji, która ma zastąpić wcześniejsze, niekoniecznie udane, regulacje związane z odwróconą płatnością i odpowiedzialnością solidarną. Pierwsza część — traktująca o szarej strefie — przedstawia elementarne fakty na ten temat. Podjęte zostaną próby zdefiniowania tego zjawiska, przeanalizowania jego struktury oraz czynników warunkujących powstawanie gospodarki w cieniu. Zostanie to zwieńczone wielowymiarową oceną, zarówno w aspekcie mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. W drugiej części pracy zaprezentowany będzie split payment, który ma stanowić rewolucję w uszczelnianiu luki podatkowej. Pokrótce zostaną również omówione narzędzia, które — ze względu na ich nieudolność — „wchłonął” mechanizm podzielonej płatności. Artykuł przedstawi również historię tego narzędzia — zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w Polsce, w której początkowo obowiązywała fakultatywna forma split payment, zaś aktualnie, w określonych warunkach, występuje również obligatoryjna. Przymusowe stosowanie tego narzędzia jest przedmiotem licznych dyskusji, gdyż wpływa to negatywnie na płynność finansową przedsiębiorców, co również zostanie poddane analizie i ocenie. Zaprezentowane będą również postulaty podatników dotyczące zmian w mechanizmie split payment, zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19. Do zrealizowania tak postawionego celu badawczego posłuży metoda dogmatyczno-prawna oraz prawno-porównawcza, jak również opinie samych przedsiębiorców.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128622   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.9

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 137-154

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

97

Number of object content views in PDF format

98

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139276

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information