Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19

Creator:

Herl, Cyprian

ORCID:

0000-0003-0008-4016

Subject and Keywords:

kary umowne wumowach wsprawie zamówienia publicznego   podwykonawcy wzamówieniach publicznych   wykonanie zobowiązania i skutki ich niewykonania   zobowiązania niepieniężne

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia dopuszczalności zastrzegania kar umownych za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom w świetle art. 483 par. 1 k.c., który dopuszcza zastrzeganie kar umownych wyłącznie w zobowiązaniach niepieniężnych. Podstawę rozważań stanowi treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku (sygn. akt III CZP 67/19), który zajął zdecydowane stanowisko w toczącym się dyskursie prawniczym. Niniejsza publikacja stanowi porównanie na podstawie dotychczasowego orzecznictwa oraz doktryny relacji pomiędzy karami umownymi zdefiniowanymi w art. 483 par. 1 k.c. a karami umownymi przewidzianymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 33-50

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg