Object

Title: Skryty wymiar etyczności w myśli Martina Heideggera

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Skryty wymiar etyczności w myśli Martina Heideggera

Creator:

Korobczak, Paweł

Subject and Keywords:

Heidegger   ethicality   concealment   place   Between   difference   finitude   value  
Heidegger   etyczność   skrytość   miejsce   Pomiędzy   różnica   skończoność   wartość

Abstract:

The dissertation is an attempt to indicate the ontological dimension of the ethicality. It situates the research on the ethicality in the ontological area of Heidegger's reflection, which precedes possible moral solutions and models of ethics as a branch of philosophy. Without reducing the issue of the ethicality to one or another ethical concept, the study does not focus on the reconstruction of the model of ethics, based on the existentials of resoluteness, guilt, conscience, falling and the authentic existence, which can be found in Being and Time. The attempt is rather to point to concealment as an essential structure of the ethical, present in Heidegger's thought regardless of the turn it takes. The point of reference is the relation of concealment and unconcealment - unconcealment which itself should be understood as the modus of the concealment. The unconcealment remains a kind of element or place in which the disclosure of what is takes place. This "local" aspect of concealment points to its significantly "ethical" character in a specifically Heideggerian sense. Significant is also the coincidence with Heidegger's understanding of truth as a space of freedom situated at the ontological level. Place, ethics, truth, and freedom are revealed as moments of practicality, which remains a strictly ontological structure, referred to in the dissertation as the "Between" structure. The structure of the "Between", shown as the dynamics of difference, remains in close relationship with finitude, which plays a fundamental role in Heidegger's thought. In this context, the reflection on the crisis of values is also undertaken and a direction of research on the possible restitution of value thinking is proposed.  

Rozprawa jest próbą wskazania na ontologiczny wymiar etyczności. Sytuuje badania nad etycznością w ontologicznym obszarze namysłu Heideggera, poprzedzającym możliwe rozstrzygnięcia moralne i modele etyki jako dziedziny szczegółowej filozofii. Nie sprowadzając zagadnienia etyczności do takiej lub innej koncepcji etycznej, wywód nie koncentruje się na rekonstrukcji modelu etyki, opierającego się na egzystencjałach zdecydowania, winy, sumienia, upadania i egzystencji właściwej, dającego się odnaleźć w Byciu i czasie. Podejmowana próba zmierza raczej do wskazania na skrytość jako istotną strukturę etyczności, obecną w myśli Heideggera niezależnie od dokonującego się zwrotu. Punktem odniesienia jest relacja skrytości i nieskrytości, którą należy rozumieć jako modus samej skrytości. Skrytość pozostaje rodzajem żywiołu czy też miejsca, w którym dokonuje się jawność tego, co jest. Ów „miejscowy” aspekt skrytości wskazuje na znamiennie „etyczny” jej charakter w specyficznie Heideggerowym sensie. Znacząca jest również zbieżność z rozumieniem prawdy jako przestrzeni wolności sytuowanej przez Heideggera na poziomie ontologicznym. Miejsce, etyczność, prawda, wolność ujawnione zostają jako momenty praktyczności, pozostającej strukturą stricte ontologiczną, określaną w rozprawie mianem struktury „Pomiędzy”. Struktura „Pomiędzy” ukazana jako dynamika różnicy, pozostaje w ścisłym związku ze skończonością, z odgrywającą w myśli Heideggera fundamentalną funkcję. W tym kontekście podjęty zostaje również namysł nad kryzysem wartości i zaproponowany kierunek badań nad możliwą restytucją myślenia wartości.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128565   doi:10.34616/139233   978-83-62563-61-6    

Abstract Language :

pol

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 3.0)  
Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 3.0)

Rights holder:

Copyright by Paweł Korobczak

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

Jul 14, 2021

Number of object content hits:

89

Number of object content views in PDF format

107

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139233

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information