Object

Title: Podmiotowość zwierząt w świetle dwóch koncepcji umowy społecznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Podmiotowość zwierząt w świetle dwóch koncepcji umowy społecznej

Alternative title:

The Subjectivity of Animals in the Light of Two Concepts of the Social Contract

Creator:

Jankowski, Wojciech

ORCID:

0000-0002-5431-027X

Subject and Keywords:

animal rights   philosophy of law   contractualism   Rawls, John  
prawa zwierząt   filozofia prawa   kontraktualizm   Rawls, John

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The status of an animal in Polish law is not clear, but certainly we cannot speak about legal subjectivity of animals. Art. 1 of the Animal Protection Act introduces the concept of legal dereification, but we are not dealing with an “animal rights”, but with the legal protection ofanimals. It means that there are obligations imposed on humans that determine their behavior towards animals, but it does not mean that the animals have rights. More and more votes, also among lawyers, propose to change the current legal situation by giving animals subjectivity. However, considering this issue from the perspective of the relationship between law and morality, it seems that the discussion should be preceded by a theoretical reflection and reflection on the subjectivity of animals in a broader sense. In the justification to the judgment of the Constitutional Tribunal of 10 December 2014 on the ban on ritual slaughter, we find a statement that “in the near future, there will be grounds for analyzing human behavior towards animals in the context of the premise of morality”. The aim of this article is to conduct an analysis made from the perspective of the concept of a social contract. Article analyzes compatibilistic attempts to justify animal subjectivity on the basis of the contract theory. Firstly, Mark Rowlands’ concept will be discussed, which is one of the best-known attempts to create a theory of animal rights based on the concepts of social contract. According to Rowlands, it is possible to include animals in the circle of moral subjects from the perspective of John Rawls’ contract theory.  

Na gruncie obowiązującego w Polsce prawa status zwierzęcia nie jest jednoznaczny, jednak z pewnością nie można sformułować tezy o istnieniu podmiotowości prawnej zwierząt. Na mocy art. 1 ustawy o ochronie zwierząt dochodzi co prawda do dereifikacji, ale nie mamy tu do czynienia z „prawami zwierząt”, lecz z prawną ochroną zwierząt. Oznacza to, że co prawda nałożono na człowieka obowiązki, określające jego zachowanie względem zwierząt, jednak z tej regulacji prawnej nie można wywodzić tezy, że zwierzęta są podmiotami prawa. Jednocześnie pojawia się coraz więcej głosów postulujących zmianę obecnej sytuacji prawnej poprzez nadanie zwierzętom podmiotowości. Rozpatrując tę kwestię z perspektywy relacji prawa i moralności, wydaje się, że dyskusję należy poprzedzić namysłem teoretycznym i zastanowić się nad podmiotowością zwierząt w szerszym sensie. W uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zakazu uboju rytualnego sformułowano pogląd, że pojawią się „w nieodległej przyszłości podstawy do analizowania zachowania człowieka wobec zwierząt w kontekście przesłanki moralności”. Celem artykułu jest właśnie taka analiza, dokonana z perspektywy koncepcji umowy społecznej. W artykule zostają poddane analizie kompatybilistyczne próby uzasadnienia podmiotowości zwierząt na gruncie teorii umowy społecznej. Szczególną uwagę poświęcono koncepcji M. Rowlandsa, która jest jedną z najbardziej znanych prób stworzenia teorii praw zwierząt w oparciu o koncepcję umowy społecznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128537   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.70.87

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2023

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

399

Number of object content views in PDF format

406

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139112

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information