Object

Title: (Im)mutability of the Paradigm in Legal Dogmatics in the Light of Postmodern Legal Feminism Theses ; (Nie)zmienność paradygmatu dogmatycznoprawnego w świetle tez postmodernistycznego feminizmu prawniczego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

(Im)mutability of the Paradigm in Legal Dogmatics in the Light of Postmodern Legal Feminism Theses  
(Nie)zmienność paradygmatu dogmatycznoprawnego w świetle tez postmodernistycznego feminizmu prawniczego

Alternative title:

(Im)mutability of the Paradigm in Legal Dogmatics in the Light of Postmodern Legal Feminism Theses

Creator:

Olszewska, Marlena

ORCID:

0000-0002-3252-4621

Subject and Keywords:

paradigm   postmodern legal feminism   feminist jurisprudence   Frug, Mary Joe   Kuhn, Thomas Samuel   Popper, Karl   Lakatos, Imre  
paradygmat   postmodernistyczny feminizm prawniczy   feministyczna jurysprudencja   Frug, Mary Joe   Kuhn, Thomas Samuel   Popper, Karl   Lakatos, Imre

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article combines a critical insight to the issue of a paradigm in legal doctrine with assumptions of postmodern legal feminism. The starting point for the undertaken reflections is the analysis of concept of paradigm in Thomas S. Kuhn’s theory and the alternative vision of scientific progress presented by Karl Popper. It served as a basis to put forward the thesis about the existence of paradigms on the ground of legal doctrine – it can be considered that the rules of exegesis and the theoretical construct of rational legislator fulfil the criteria of paradigms. According to postmodern legal feminism theses, those automatically applied paradigms make it impossible to see that law is tilted towards men’s favor not only in thoseareas where it is clearly visible, but also in a silent way, adopting the male perspective as the norm. The remedy to it and, at the same time de lege lata postulate, would be an inclusion of two additional interpretative directives proposed by Mary Joe Frug, which, by revealing hidden meanings embedded in legal provisions, would make it possible to achieve real gender equality. Those directives have no revolutionary or falsification potential, hence the concept of Imre Lakatos’ research programmes appears to be more appropriate to describe their role in the legal doctrine.  

Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na zagadnienie paradygmatu w naukach prawnych i zestawienia wyników tych rozważań z założeniami postmodernistycznego feminizmu prawniczego. Punktem wyjścia dla podejmowanych refleksji jest analiza pojęcia paradygmatu w teorii Thomasa S. Kuhna oraz konkurencyjnej koncepcji Karla Poppera. Posłużyła ona za przyczynek do postawienia tezy o istnieniu paradygmatów na gruncie dogmatyki prawa – uznać można, że są nimi reguły egzegezy oraz konstrukt teoretyczny prawodawcy racjonalnego. Zgodnie z założeniami postmodernistycznego feminizmu prawniczego stosowane automatycznie paradygmaty uniemożliwiają dostrzeżenie tego, że prawo zorientowane jest na korzyść mężczyzn nie tylko na tych obszarach, na których jest to wyraźnie widoczne, ale także w sposób utajony, przyjmując męską perspektywę jako normę. Jako postulat de lege lata potraktować należy uwzględnienie dwóch dodatkowych dyrektyw interpretacyjnych, zaproponowanych przez Mary Joe Frug, które, odkrywając ukryte znaczenia wpisane w przepisy prawa, umożliwią osiągnięcie rzeczywistej równości płci. Nie mają one potencjału rewolucyjnego czy falsyfikacyjnego, stąd do opisu ich roli na gruncie dogmatyki prawa bardziej adekwatna wydaje się koncepcja programów badawczych Imre Lakatosa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128536   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.58.69

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 22, 2022

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

183

Number of object content views in PDF format

186

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139111

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information