Object

Title: Israel and Zionism in political ideas of Tadeusz Adam Walichnowski ; Izrael i syjonizm w politycznej koncepcji Tadeusza Adama Walichnowskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Israel and Zionism in political ideas of Tadeusz Adam Walichnowski  
Izrael i syjonizm w politycznej koncepcji Tadeusza Adama Walichnowskiego

Alternative title:

Israel and Zionism in political ideas of Tadeusz Adam Walichnowski

Creator:

Birt, Marcin

ORCID:

0000-0003-2668-0393

Subject and Keywords:

Walichnowski, Tadeusz Adam (1928-2005)   communism   Nazism   Jews   Israel   Zionism   the Six-Day War   national communism  
Walichnowski, Tadeusz Adam (1928-2005)   komunizm   nazizm   Żydzi   Izrael   syjonizm   wojna sześciodniowa   komunizm narodowy

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

Tadeusz Walichnowski (1928-2005) was one of the most important ideologists of the Polish United Workers' Party (PZPR) animating the so-called an anti-Zionist campaign in the years 1967-1968. He combined service in the communist repression apparatus with propaganda work, of which Israel and the Zionist movement became a particular object of interest in the indicated period. Together with the party of Mieczysław Moczar, the so-called "Partisans", he was responsible for inciting "anti-Zionist" (in fact anti-Semitic) hysteria, creating an image of Israel as an aggressive state, while identifying Zionism with aggressive, anti-communist nationalism. In his publications, he outlined a political concept, the foundation of which was the vision of cooperation between the Zionists and West German neo-Nazis against Poland and Poles. He formulated the assumption that in exchange for the aid given to Israel by the Federal Republic of Germany during the Six-Day War in 1967, Israel rehabilitated the West German state from responsibility for the Nazi genocide, seeking to assign Poles the status of the main responsibility for Nazi crimes committed against Jews. Tadeusz Walichnowski can be considered a "red nationalist", the creator of a political concept referring to Polish nationalist accents while remaining faithful to the ideological principles of the Polish United Workers' Party. After 1968, Tadeusz Walichnowski successfully continued his career in the communist ministry of security, also developing his own academic career. The political concept created by Tadeusz Walichnowski may be seen as a model of subordinating science to ideology, which may lead to intellectual astray.  

Tadeusz Walichnowski (1928-2005) był jednym z kilku najważniejszych ideologów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) animujących tzw. kampanię antysyjonistyczną w latach 1967- 1968. Łączył służbę w komunistycznym aparacie represji z pracą propagandową, której szczególnym obiektem zainteresowania stał się we wskazanym okresie Izrael oraz ruch syjonistyczny. Wraz z ugrupowaniem Mieczysława Moczara, tzw. „partyzantami”, odpowiadał za rozniecanie „antysyjonistycznej” (w istocie antysemickiej) histerii, kreując obraz Izraela jako państwa agresywnego, natomiast syjonizm utożsamiając z agresywnym, antykomunistycznym nacjonalizmem. W swoich publikacjach kreślił koncepcję polityczną, której fundamentem stanowiła wizja wymierzonego przeciwko Polsce i Polakom współdziałania syjonistów i zachodnioniemieckich neonazistów. Formułował założenie, że w zamian za pomoc udzieloną Izraelowi przez Republikę Federalną Niemiec podczas wojny sześciodniowej w 1967 r., Izrael dokonał rehabilitacji państwa zachodnioniemieckiego z odpowiedzialności za nazistowskie ludobójstwo, dążąc do przypisania Polakom statusu głównych odpowiedzialności za hitlerowskie zbrodnie popełnione na Żydach. Tadeusza Walichnowskiego można uznać go za „czerwonego nacjonalistę”, twórcę politycznej koncepcji odwołującej się do polskich akcentów nacjonalistycznych przy zachowaniu wierności ideologicznym pryncypiom PZPR. Po 1968 r. Tadeusz Walichnowski z powodzeniem kontynuował swoją karierę w komunistycznym resorcie bezpieczeństwa, rozwijając również własną karierę naukową. Stworzona przez Tadeusza Walichnowskiego koncepcja polityczna uchodzić może za wzór podporządkowania nauki ideologii, co prowadzić może na intelektualne manowce.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128429   doi:10.34616/138545       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 102-121

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

241

Number of object content views in PDF format

255

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/138545

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information