Object

Title: Actuarial analysis vs extended risk in life insurance ; Analiza aktuarialna a rozszerzone ryzyko w ubezpieczeniach na życie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Actuarial analysis vs extended risk in life insurance  
Analiza aktuarialna a rozszerzone ryzyko w ubezpieczeniach na życie

Creator:

Homa, Magdalena

ORCID:

0000-0003-1735-5150

Subject and Keywords:

life insurance   payments   actuarial analysis   additional insurance options   premium   mathematical reserves   loss  
ubezpieczenia na życie   przepływy pieniężne   analiza aktuarialna   ubezpieczeniowe opcje dodatkowe   składki   rezerwy   szkodowość

Abstract:

The abandonment of deterministic models in favor of probabilistic models that use stochastic processes is the essence of the actuarial analysis of life insurance policies with extended insurance risk which is presented in the monograph. The reason is the necessityto include the dynamic approach that takes into account both random conditions that result from the option activation process, and its impact on the financial aspect of risk. Thus, the extended risk in life insurance was analyzed in its two aspects: risk related to the insured object and financial risk. The former is associated with the estimation of the probability of various events occurring throughout human life; in this respect the earlier variants of approaches to modeling and analysis of insurance of varying life events have been adapted. The latter, on the other hand, is associated with the correct valuation of cash flows and calculations made by the insurer in terms of insurance premiums and mathematical provisions, the risk process, and the loss ratio of the portfolio, all taking into account the increased risk aspect. As the idea behind the monograph was to illustrate the mathematically quite difficult actuarial and financial side of multi-options insurance, the obtained theoretical results were supplemented in each chapter with examples of both traditional insurance policies and their multi-option variants.  

Istotą przedstawionej w monografii analizy aktuarialnej ubezpieczenia złożonego o rozszerzonym ryzyku ubezpieczeniowym jest rezygnacja z modeli deterministycznych na rzecz modeli probabilistycznych opartych na wykorzystaniu procesów stochastycznych. Takie ujęcie problemu wynikało z konieczności uwzględnienia dynamicznego podejścia do tego typu umów ubezpieczeniowych, uwzględniającego losowe jej uwarunkowania wynikające z procesu aktywizacji opcji, jak również jego wpływ na finansowy aspekt ryzyka. Tym samym rozszerzone ryzyko w ubezpieczeniach na życie rozpatrzono w dwóch aspektach związanym z przedmiotem ubezpieczenia oraz finansowym. Ryzyko związane z przedmiotem ubezpieczenia dotyczy oceny prawdopodobieństwa zajścia różnych przypadków życiowych w życiu człowieka i w tym zakresie zaadaptowano zaproponowane dotychczas podejścia do modelowania i analizy ubezpieczeń dotyczących wielorakich przypadków życiowych. Natomiast aspekt finansowy ryzyka dotyczy prawidłowej wyceny przepływów pieniężnych i kalkulacji dokonywanych przez ubezpieczyciela w zakresie: składek ubezpieczeniowych i rezerw matematycznych, procesu ryzyka oraz szkodowości portfela z uwzględnieniem aspektu podwyższonego ryzyka. Ponieważ ideą powstania monografii było założenie zilustrowania dość trudnego matematycznie aktuarialnego i finansowego aspektu ubezpieczeń złożonych, osiągnięte wyniki teoretyczne zostały w każdym rozdziale zilustrowane przykładami tradycyjnych ubezpieczeń oraz przykładami ich złożonych wariantów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bednarski, Tadeusz. Rec.   Kowalczyk-Rólczyńska, Patrycja. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128473   ISBN 978-83-66601-40-6 (druk)   ISBN 978-83-66601-41-3 (online)

DOI:

10.34616/23.21.006

Source:

PAd 357847 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 178)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Homa

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 2, 2021

In our library since:

Jun 17, 2021

Number of object content hits:

822

Number of object content views in PDF format

816

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135576

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information