Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Suddìvs′kij rozsud v krimìnal′nomu provadžennì : ponâttâ ta zmìst

Alternative title:

Pojęcie uznania sądowego w postępowaniu karnym

Creator:

Nor, Vasil′   Dzindra, Mar′âna

Subject and Keywords:

uznanie sędziowskie   dyskrecjonalna władza sądu   granice uznania sądowego   uprawnienia quasi-legislacyjne   zasada praworządności

Description:

Tekst ang., ukr., streszcz. pol.

Abstract:

W artykule omówiono problemy definiowania pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej w postępowaniu karnym. Podstawowym celem artykułu jest prezentacja i ocena definicji pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej przez różnych autorów oraz prezentacja własnego pojęcia. Do realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy cech charakterystycznych oraz zakresu pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej. W widzianych prawem.Ważną cechą, która oddziela dyskrecjonalność sędziowską od arbitralności sędziowskiej jest obecność granic uznania sądowego. Omówiono typy granic uznania sądowego, m.in., granice obiektywne i subjektywne. Sprawdzono jakie jest znaczenie i wpływ zasady praworządności na granice uznania sądowego.Dodatkowo opracowane zostało zagadnienie podstaw dyskrecjonalnej władzy sądu. W Kodeksie postępowania karnego Ukrainy Ustawodawca używa takich sformułowań, jak: «sąd może...», «według uznania sądu...», «zgodnie z wewnętrznym przekonaniem...», «sąd ma prawo...», «biorąc pod uwagę okoliczności ...».Przeanalizowano praktykę case law Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze wzgłędu na określenie zakresu pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej.W artykule podjęto również próbę scharakteryzowania doktrynalnego odróżnienia wąskiego i szerokiego rozumienia pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej. W szerokim sensie, dyskrecjonalność sędziowska dotyczy procesu myślenia, oceny faktów, interpretacji przepisów prawnych oraz określających ich relacji soft discretion. W wąskim sensie dyskrecjonalność sędziowska nie obejmuje wszystkich rodzajów wolności w procesie stosowania prawa, ale jest zawężona do wolności wyboru między alternatywnymi rozwiązaniami prawnymi.W wyniku przeprowadzonego badania w artykule zaprezentowano autorską definicję pojęcia dyskrecjonalności sędziowskiej.

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2015, 6, s. 259-271

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg