Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Okremì aspekti viznannâ ustanovčih dokumentìv ûridičnih osìb (їh ob′êdnan′) nedìjskimi

Alternative title:

Niektóre aspekty uznania za nieważne dokumentów założycielskich osób prawnych ich stowarzyszeń

Creator:

Ûrkevič, Ûrìj

Subject and Keywords:

statut   dokumenty założycielskie   umowa założycielska   nieważność (prawo)   osoba prawna

Description:

Tekst ang., ukr., streszcz. pol.

Abstract:

W warunkach reformowania prawa cywilnego badanie instytucji osób prawnych nabiera co raz większego znaczenia. Po uchwaleniu obowiązującego Kodeksu cywilnego i Kodeksu gospodarczego Ukrainy regulowanie prawne statusu osób prawnych doznało poważnych zmian. Luki i sprzeczności w prawnym regulowaniu skutków uznania dokumentów założycielskich osób prawnych ich zrzeszeń za nieważne negatywnie odzwierciadlają się na praktyce stosowania prawa. Założyciele nie zawsze rozstrzygają wszystkie niezbędne do ich działalności i działalności założonej przez nich osoby prawnej kwestie w dokumentach założycielskich, co d przyszłości utrudnia ich pracę, prowadzi do konfliktów i sporów sądowych. Przy tym, we współczesnej literaturze prawniczej nie ma kompleksowego badania skutków prawnych uznania dokumentów założycielskich osób prawnych ich zrzeszeń za nieważne. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Ukrainy dokumentem założycielskim spółki jest albo zatwierdzony przez udziałowców statut, albo umowa założycielska między udziałowcami, jeżeli ustawa nie określa inaczej; instytucja jest tworzona na podstawie indywidualnego lub wspólnego aktu założycielskiego sporządzonego przez założyciela założycieli; jeśli spółka komandytowa jest założona przez jednego pełnego udziałowca, to dokumentem założycielskim jest jednoosobowe oświadczenie memorandum, zawierające wszystkie wiadomości, określone w tym artykule dla spółki komandytowej; zrzeszenia gospodarcze prowadzą działalność na podstawie umowy założycielskiej i/lub statutu zatwierdzonego przez ich założycieli; państwowe komunalne zrzeszenie gospodarcze prowadzi działalność na podstawie postanowienia o swoim założeniu i statutu zatwierdzonego przez organ, który powziął decyzję o założeniu zrzeszenia itd.W procesie reformowania obowiązującego prawa Ukrainy i jego zbliżenia do norm europejskich, racjonalnie uzupełnić je przepisem, zgodnie z którym założyciele osób prawnych, zakładając je na podstawie statutów modelowych, otrzymają prawo włączenia do statutu tylko tych postanowienia różniące się od modelowych. Oprócz tego, dodatkowo uzasadniając występującą w literaturze prawniczej opinię o skutkach nieważności dokumentów założycielskich, uwzględniając europejskie doświadczenie regulowania powyższych zagadnień, naszym zdaniem, art. 88 Kodeksu cywilnego Ukrainy należy uzupełnić w cz. 4 o następującym brzmieniu: «Uznanie przez sąd dokumentów założycielskich osoby prawnej za nieważne nie wpływa na ważność jakichkolwiek zobowiązań, zaciągniętych przez tę osobę prawną, które powstały przed uprawomocnieniem się odpowiedniego orzeczenia sądowego».

Place of publishing:

L'vìv

Publisher:

L'vìvs'kij nacìnal'nij unìversitet ìmenì Ìvana Franka

Contributor:

Bojko, Andrìj Mihajlovič (1963- ). Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2015, 6, s. 221-237

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Vidavnictvo L'vìvs'kogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìm. Ìvana Franka

Autor opisu:

WR U/PAdbg