Object

Title: Socioeconomic and political and legal preconditions for the formation and development of modern self-government in Lvivin the second half of the 20th century ; Socìal‘no-ekonomìčnì ta polìtiko-pravovì peredumovi stanovlennâ ta rozvitku modernogo samovrâduvannâ u L'vovì u drugìj polovinì XIX stolìttâ

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Socioeconomic and political and legal preconditions for the formation and development of modern self-government in Lvivin the second half of the 20th century   Socìal‘no-ekonomìčnì ta polìtiko-pravovì peredumovi stanovlennâ ta rozvitku modernogo samovrâduvannâ u L'vovì u drugìj polovinì XIX stolìttâ

Alternative title:

Przesłanki społeczno-ekonomiczne i polityczno-prawne kształtowania i rozwoju nowoczesnego samorządu we Lwowie w drugiej połowie ХХ wieku

Creator:

Kiseličnik, Vasil'

ORCID:

0000-0001-7063-3995

Subject and Keywords:

preconditions of self-government development   modern self-government   territorial community   Lviv municipal statute  
przesłanki rozwoju samorządu   nowoczesny samorząd   gromada terytorialna   statut miasta Lwowa

Description:

Tekst ukr., streszcz. ang., pol.

Abstract:

The history of municipal law and local self-government of Lviv’s community occupies a special place in the history of self-government in Ukraine. The idea that Lviv became a “small world” in which the big one (Ukrainian self-government) conducted its European rehearsals represents the originality of their interaction. Summarizing the influence of Lviv on the history of self-government in Ukraine, it is difficult to determine its decisive role in view of the diversity and multiformity of all factors. The dilemma of the city’s openness and its long stay under the influence of different state-building ideas and ideologies immediately arises. On the other hand, its own ability to be a center of public activity and local self-government, to adapt European models of territorial governance is obvious. After all, it was Lviv, being organically and spiritually connected with Europe, that became a transit city in this sphere, from where European self-governing models spread to Ukrainian territory. The “historical breaking point” in the development of Lviv’s community and the forma-tion of modern self-government in Lviv took place in the second half of the 19th century, when the city was a part of the Austrian monarchy. The Habsburg dynasty, extending its sovereignty to more and more regions, did not change, at least initially, the traditional forms of government in those kingdoms, duchies and cities it seized. However, later, in order to preserve the empire, it became necessary to carry out political, legal and economic reforms, which would mean a movement from an absolute monarchy to a constitutional one, from a police state to a state governed by the rule of law.The conditions of socioeconomic development of Lviv after its accession to Austria were radically different from previous times. The city changed its long-standing trading and mil-itary status to administrative and bureaucratic, as Lviv became the capital of a large Austrian province, which immediately introduced the system of central bureaucratic management that existed in the Habsburg monarchy. In general, the history of the economic development of Lviv (local territorial commun-ity) during the Austrian period can be divided into two distinct stages. The initial point that divided these periods was the introduction of modern self-government in 1870 in Lviv according to the norms of the statute, which became an important factor in transforming the life of the local community in all its manifestations. In the 1860s, the socioeconomic foundations for the formation of a new type of municipal self-government were laid, the power of Lviv community increased, and the urban econ-omy was developed. However, further economic growth, in which the Austrian monarchy was interested, was possible only under the conditions of decentralization of state power, namely: recognition and guarantee of local self-government at the legislative level (political and legal preconditions). Such a legal and regulatory basis for the formation and functioning of local self-govern-ment was laid with the adoption of the nationwide Austrian law “On the basic principles of communities’ organization” on March 5, 1862. However, only on August 26, 1870, after changes and additions were made by the com-missions of the city council, the draft statute of Lviv was approved by the Galician Regional Sejm in its final version, and on October 14, 1870, the statute was approved by the Monarch. The granting of the statute to the territorial community in 1870 became the most im-portant historical event on the way to building local democracy in Lviv in this section of the historical period. The formed Lviv community was legalized and became an independent subject of public and state life. With the granting of the statute to the territorial community of Lviv, a new era in the history of self-government of the Lviv community began.  

Szczególne miejsce w historii samorządu na Ukrainie zajmuje historia prawa miejskiego oraz samorządu miejskiego społeczności Lwowa. Oryginalność ich współdziałania reprezentuje myśl, że Lwów stał się „małym światem”, w którym ten wielki (samorząd ukraiński) przeprowadzał swoje próby europejskie. Podsumowując wpływ Lwowa na historię samorządu na Ukrainie, trudno udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jego rola była decydująca ze względu na rozmaitość i wieloznaczność wszystkich czynników. Od razu powstaje dylemat dotyczący otwartości miasta i długotrwałego wpływu na nie różnych idei oraz ideologii państwowotwórczych. Jednocześnie oczywista jest jego zdolność do bycia centrum aktywności społecznej i samorządu terytorialnego, do adaptacji europejskich modeli rządzenia terytorialnego. To przecież Lwów, będąc organicznie i duchowo połączony z Europą, w tym zakresie stał się miastem tranzytowym, z którego rozprzestrzeniały się europejskie modele samorządowe na ziemie ukraińskie.„Przełom historyczny” w rozwoju społeczności lwowskiej i kształtowaniu nowoczesnego samorządu we Lwowie nastąpił w drugiej połowie ХIХ wieku, kiedy miasto znajdowało się w ramach cesarstwa Austrii. Monarchia Habsburgów, rozciągając swoją suwerenność na nowych poddanych, nie zmieniała, przynajmniej na początku, tradycyjnych form rządzenia w tych królestwach, księstwach i miastach, które zdobywała. Wkrótce jednak, w celu zachowania imperium, niezbędne okazało się przeprowadzenie reform politycznych, prawnych oraz gospodarczych, co oznaczałoby przejście od monarchii absolutnej do konstytucyjnej, od państwa policyjnego do państwa rządzonego prawem.Warunki rozwoju społeczno-ekonomicznego Lwowa po jego włączeniu do Austrii całkowicie różniły się od poprzednich. Miasto zmieniło swój dawny status handlowo-wojskowy na administratywno-biurokratyczny, ponieważ Lwów stał się stolicą wielkiej austriackiej prowincji, w której natychmiast wprowadzono system rządzenia centralno-biurokratycznego istniejący w monarchii Habsburgów.Ogólnie rzecz ujmując, historia rozwoju gospodarczo-ekonomicznego Lwowa (miejskiej gromady terytorialnej) okresu austriackiego podzielona jest na dwa etapy. Punktem rozgraniczenia, który podzielił te dwa okresy, stało się wprowadzenie w 1870 roku, zgodnie z normami przyznanego statutu, nowoczesnego samorządu we Lwowie, co było ważnym czynnikiem przekształcenia życia gromady miejskiej we wszystkich jego przejawach.W latach sześćdziesiątych XIX wieku zostały położone podwaliny pod kształtowanie samorządu miejskiego nowego rodzaju, wzrosła moc gromady lwowskiej, rozwijała się gospodarka miasta. Dalszy wzrost ekonomiczny, którym była zainteresowana monarchia austriacka, był jednak możliwy tylko pod warunkiem decentralizacji władzy państwowej, a mianowicie uznania i gwarancji samorządu miejscowego na poziomie prawnym (przesłanki polityczno-prawne). Taka podstawa prawna kształtowania oraz funkcjonowania samorządu lokalnego została założona wraz z przyjęciem 5 marca 1862 roku ogólnopaństwowej ustawy austriackiej o zasadniczych podstawach urządzenia gmin.Dopiero 26 sierpnia 1870 roku, po wniesieniu przez komisję Rady Miejskiej zmian i uzupełnień, został uchwalony przez Sejm Krajowy w redakcji ostatecznej projekt statutu miasta Lwowa, a 14 października 1870 roku statut został zatwierdzony przez monarchę. Przyznanie statutu gromadzie terytorialnej w 1870 roku stało się najważniejszym wydarzeniem historycznym na drodze do stworzenia demokracji lokalnej we Lwowie w tym okresie historycznym. Ukształtowana społeczność lwowska stała się legalna i została odrębnym podmiotem życia społecznego oraz państwowego. Wraz z przyznaniem statutu gromadzie terytorialnej Lwowa zaczęła się nowa era w historii samorządu społeczności lwowskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Burdìn, Volodimir. Red.   Marszał, Maciej (1968- ). Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121584   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2020, 11, s. 19-33

Is part of:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 21, 2022

In our library since:

Feb 9, 2021

Number of object content hits:

21

Number of object content views in PDF format

22

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132189

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information