Object

Title: Cel postępowania pojednawczego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cel postępowania pojednawczego

Alternative title:

Purpose of conciliation

Creator:

Wolwiak, Ireneusz

ORCID:

0000-0002-6894-058X

Subject and Keywords:

conciliatory proceedings   purpose of the proceedings   court activity   settlement   complaint  
postępowanie pojednawcze   cel postępowania   aktywność sądu   ugoda   zażalenie

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

AbstractBy the Act of 4 July 2019 on the amendment to the Act – the Code of Civil Procedure and certain other acts, preparatory proceedings were introduced into the Code. The provisions regulating these proceedings include provisions imposing on the chairman the obligation to strive for an amicable settlement of the dispute. In order to achieve this goal, he or she was authorized to seek amicable ways of resolving the dispute with the parties, supporting them in formulating settlement proposals along with indicating the methods and effects of such a dispute resolution. At the same time, changes were made to the regulation of conciliation proceedings by introducing a new provision – Art. 185 § 11 of the Code of Civil Procedure containing the requirement of a concise description of the case and presentation of settlement proposals in the summons to conciliation, with the appropriate application of Art. 130 § 1 of the Code of Civil Procedure to summons that do not meet such requirements.This shows the importance attached by the legislator to the amicable settlement of a civil case. With such an assumption of the possibility of resolving the dispute between the parties, the actions taken on the way to settling the case conducted before bringing the claim – in conciliation proceedings – take on a new meaning. Introducing the active role of the chairman in the search for an amicable solution to the scope regulating this procedure will increase the chance of such a solution of the dispute, as will the assessment of the admissibility of conducting a complaint procedure or taking further unnecessary actions. The subject of this study is the assessment of the effectiveness of actions taken in conciliation proceedings for the conclusion of a settlement by the parties, which amounts – as the aim of the proceedings – to creating a situation for them by the court allowing for such settlement of the case, together with strengthening the active role of the chairman.  

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu postępowanie przygotowawcze. Wśród przepisów regulujących to postępowanie zamieszczono postanowienia nakładające na przewodniczącego powinność dążenia do ugodowego rozwiązania sporu. Dla osiągnięcia tego celu upoważniono go do poszukiwania ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierania ich w formułowaniu propozycji ugodowych wraz ze wskazywaniem sposobów i skutków takiego rozwiązania sporu. Jednocześnie dokonano zmian w uregulowaniu postępowania pojednawczego przez wprowadzenie nowego przepisu – art. 185 § 11 k.p.c. zawierającego wymaganie zwięzłego oznaczenia sprawy i przedstawienia propozycji ugodowych w wezwaniu do próby ugodowej wraz z odpowiednim zastosowaniem art. 130 § 1 k.p.c. do wezwania niespełniającego takich wymogów. Wskazuje to na znaczenie, jakie przywiązuje ustawodawca do ugodowego załatwienia sprawy cywilnej. Przy takim założeniu możliwości usunięcia sporu pomiędzy stronami nowego znaczenia nabierają czynności podejmowane na drodze do załatwienia sprawy – prowadzone przed wytoczeniem powództwa – w postępowaniu pojednawczym. Wprowadzenie do zakresu normującego to postępowanie aktywnej roli przewodniczącego w poszukiwaniu ugodowego rozwiązania będzie zwiększać szansę takiego właśnie zakończenia sporu podobnie jak ocena dopuszczalności prowadzenia postępowania zażaleniowego czy podejmowania dalszych, zbędnych czynności. Ocena skuteczności działań podejmowanych w postępowaniu pojednawczym dla zawarcia przez strony ugody, a sprowadzających się – jako cel tego postępowania – do stworzenia im przez sąd sytuacji pozwalającej na takie załatwienie sprawy wraz z jedoczesnym wzmocnieniem aktywnej roli przewodniczącego, stała się przedmiotem tego opracowania.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123609   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.301.326

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

741

Number of object content views in PDF format

743

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131347

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Cel postępowania pojednawczego Apr 27, 2023

This page uses 'cookies'. More information