Object

Title: Special relapse into crime in works of the Codification Commission Substantive Criminal Law Group in PRL 1964–1968 ; Recydywa specjalna w pracach Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL w latach 1964–1968

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Special relapse into crime in works of the Codification Commission Substantive Criminal Law Group in PRL 1964–1968  
Recydywa specjalna w pracach Zespołu Prawa Karnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej PRL w latach 1964–1968

Alternative title:

Special relapse into crime in works of the Codification Commission Substantive Criminal Law Group in PRL 1964–1968

Creator:

Szczygieł, Tomasz

ORCID:

0000-0002-7017-0000

Subject and Keywords:

relapse to crime   Criminal Code   Polish People’s Republic  
powrót do przestępstwa   kodeks karny   Polska Rzeczpospolita Ludowa

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The relapse to crime was one of the main problems in codifying the criminal law of the Polish People’s Republic. The current ideology assumed the disappearance of crime along with the development of the socialist state. The return to crime, however, contradicted this vision, at the same time undermining the possibility of “raising” a newtype of socialist man. For these reasons, the Codification Committee was expected to contribute to the resolution of this phenomenon by the future criminal code of the People’s Republic of Poland. The assumptions for future legal solutions in this area were prepared by Kryspin Mioduski. The proposals of Witold Świda had the greatest influence on the final shape of the project. Contrary to the reservations and concerns of some members of the commission – including the drafters of the regulations – the Substantive Criminal Law Team focused on intensifying penal repression against recidivists. The issue of subjectivization and individualization of criminal responsibility was relegated to the background. A temporary effect was needed, regardless of the possible negative effects on the psyche of the convicts and the current penitentiary system. Consistently opposed to this approach, Stanisław Batawia, who, both during codification work and during discussions on the 1968 project, questioned the formal approach to combating return crime.  

Powrót do przestępstwa stanowił jeden z głównych problemów kodyfikacji prawa karnego Polski Ludowej. Obowiązująca ideologia zakładała bowiem zanikanie przestępczości w miarę rozwoju państwa socjalistycznego. Powrót do przestępstwa jednak przeczył tej wizji, podważając jednocześnie możliwość „wychowania” nowego typu człowieka socjalistycznego. Z tych powodów oczekiwano od Komisji Kodyfikacyjnej, że przyszły kodeks karny Polski Ludowej przyczyni się do rozwiązania tego zjawiska. Założenia przyszłych rozwiązań prawnych w tym zakresie przygotował Kryspin Mioduski. Na ostateczny kształt projektu największy wpływ miały propozycje Witolda Świdy. Wbrew zastrzeżeniom i obawom niektórych członków – w tym projektodawców tych przepisów – Zespół Prawa Karnego Materialnego postawił na zaostrzenie represji karnej względem recydywistów. Kwestia subiektywizacji i indywidualizacji odpowiedzialności karnej zeszła na dalszy plan. Potrzebny był bowiem doraźny efekt, niezależnie od ewentualnie negatywnych skutków dla psychiki skazanych oraz aktualnego systemu penitencjarnego. Konsekwentnie sprzeciwiał się takiemu podejściu Stanisław Batawia, który tak w trakcie prac kodyfikacyjnych, jak i podczas dyskusji nad projektem z 1968 r. podważał formalne podejście do zwalczania przestępczości powrotnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123595   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.57.79

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 22, 2022

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

201

Number of object content views in PDF format

201

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131269

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information