Object

Title: Personal and Material War Burdens in the Light of the Legislation in the Period of the Kościuszko Uprising of 1794 ; Osobiste i rzeczowe ciężary wojenne w świetle prawodawstwa okresu insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Personal and Material War Burdens in the Light of the Legislation in the Period of the Kościuszko Uprising of 1794  
Osobiste i rzeczowe ciężary wojenne w świetle prawodawstwa okresu insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku

Alternative title:

Personal and Material War Burdens in the Light of the Legislation in the Period of the Kościuszko Uprising of 1794

Creator:

Konarski, Marcin

ORCID:

0000-0001-8791-884X

Subject and Keywords:

military administration   food administration   order commissions   levée en masse   requisitions   means of transport   fortifications  
administracja wojskowa   administracja żywności   komisje porządkowe   pospolite ruszenie   rekwizycje   środki tranportowe   fortyfikacje

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The subject of this analysis are war burdens during the first Polish national uprising, i.e. the Kościuszko Uprising of 1794. These burdens (obligations) were imposed on the inhabitants of the then Polish lands in order to provide something for the insurgent administration. These obligations, just like nowadays, can be classified as personal and material obligations. Personal obligations meant, above all, the obligation to provide recruits, i.e. to provide military service as part of levée en masse (pospolite ruszenie) and to perform certain works or provide certain services (the construction of fortifications, trenches, abatis, etc.) Material obligations consisted in providing the insurgent administration with certain items for use or consumption, i.e. mainly the provision of food, forage, horses and podvodas, or a range of materials needed for military purposes (clothing, construction materials, etc.) The author of this article presents the evolution of the duty to fulfill these obligations in Poland before the Uprising, followed by an in-depth analysis of normative acts issued in this respect by the highest insurgent authorities.  

Przedmiot niniejszej analizy stanowią ciężary wojenne w okresie pierwszego polskiego powstania narodowego, czyli insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku. Tytułowe ciężary (powinności) nakładane były na mieszkańców ówczesnych ziem polskich celem świadczenia czegoś na rzecz administracji powstańczej. Obowiązki te, podobnie jak współcześnie, można klasyfikować na osobiste i rzeczowe. Te pierwsze oznaczały przede wszystkim obowiązek dostarczenia rekruta, czyli świadczenia w zakresie służby w pospolitym ruszeniu oraz wykonywania pewnych robót lub świadczenia usług (budowa fortyfikacji, okopów, zasieków etc.). Z kolei te drugie – rzeczowe – polegały na dostarczaniu administracji powstańczej pewnych rzeczy do użytkowania lub zużycia, czyli głównie dostarczaniu żywności i furażu, koni i podwód, czy szeregu materiałów potrzebnych dla celów wojskowych (odzież, materiały budowlane etc.). Autor przedstawia ewolucję obowiązku świadczenia tych powinności w Polsce w okresie przedpowstaniowym, po czym dokonuje pogłębionej analizy aktów normatywnych wydawanych w tym zakresie przez najwyższe władze powstańcze.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123593   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2020.2.8.37

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 22, 2022

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

205

Number of object content views in PDF format

205

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131267

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information