Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problemy kodyfikacji prawa administracyjnego w ujęciu nauki radzieckiej w latach 1956–1967

Creator:

Małecki, Witold

ORCID:

0000-0002-8819-0317

Subject and Keywords:

kodyfikacja   kodeks prawa administracyjnego   radzieckie prawo administracyjne

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

Prace koncepcyjne nad kodyfikacją prawa administracyjnego prowadzono w nauce radzieckiej w latach 1956–1967. Granice tego okresu wyznaczają rok 1956, kiedy to podczas XX Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wskazano na konieczność intensyfi kacji badań nad strukturą systemu prawa radzieckiego, oraz rok 1967, kiedy Prezydium Rady Najwyższej ZSRR rozstrzygnęło o kierunku prac kodyfi kacyjnych poprzez polecenie opracowania projektu zasad ustawodawstwa ZSRR i republik związkowych w zakresie odpowiedzialności administracyjnej. W ramach rozważań nad kodyfi kacją prawa administracyjnego nauka radziecka koncentrowała się na problemach takich jak: celowość przeprowadzenia kodyfi kacji na szczeblu ogólnozwiązkowym lub republikańskim, granice materii administracyjnoprawnej objętej kodyfi kacją oraz zasadność przygotowania ogólnego kodeksu administracyjnego lub osobnych aktów prawnych dotyczących poszczególnych podstawowych instytucji i obszarów prawa administracyjnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.18

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 285-299

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg