Object

Title: Gloss to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 2 May 2019 (C-224/18) ; Glosa do wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r. (C-224/18)

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Gloss to the judgment of the Court of Justice of the European Union of 2 May 2019 (C-224/18)  
Glosa do wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2 maja 2019 r. (C-224/18)

Creator:

Mikuszewska, Marta

ORCID:

0000-0003-2730-5771

Subject and Keywords:

tax on goods and services   tax liability arising   performance of the service  
podatek od towarów i usług   powstanie obowiązku podatkowego   wykonanie usługi

Description:

Tematyka czasopisma ma obejmować prawo finansów publicznych, prawo podatkowe i prawo rynku finansowego, ale także zagadnienia finansów publicznych. Za cel stawiamy sobie poszukiwanie i wskazywanie problemów badawczych w tym obszarze regulacji prawnej, jak również problemów badawczych z obszaru finansów publicznych. W szybko zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej system prawa zmienia się równie szybko. Dlatego też stworzenie forum, na którym będzie się mogła rozwijać współpraca naukowa z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i ośrodkami akademickimi oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jest z pewnością celowe – zarówno z punktu widzenia teoretyków, jak i praktyków (fragment ze wstępu)

Abstract:

The analyzed judgment concerns the date of tax obligation in case of construction services. The interpretation was subject to art. 19a paragraph 5 point 3 lit. a) and 7 in connection with art.106i paragraph 3 of the Polish Act on Tax on Goods and Services. In addition, an interpretation of art. 66 of Council Directive 2006/112/EC was made in order to determine whether, in a situation where the parties have agreed that for the payment of remuneration for construction services, it is necessary to accept performed services by the buyer in the acceptance report, is the performance of the service occurs at the time of actual realization of construction services, or at the time of acceptance in the acceptance report. In the paper was also presented the right standpoint of the Tribunal, which agreed with the taxpayer’s position and concluded that the provisions of the directive should be interpreted in such a way that it does not oppose the fact that in the absence (or delaying) of issuing an invoice regarding the services provided the formal receipt of this service was considered the moment when the services were performed. Setting of the tax base was also an important factor determining the moment when the tax obligation arose. It should be noted that commented judgment will probably have an impact on other entrepreneurs in the construction industry. In the article was emphasized the relevance of construction of the tax on goods and services, its neutrality and economic practice.  

Glosowany wyrok dotyczy problematyki momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonywaną usługą budowlaną oraz budowlano-montażową. Interpretacji został poddany art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) i 7 w związku z art. 106i ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto dokonana została wykładnia art. 66 dyrektywy Rady 2006/112/WE 7 w celu określenia czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, to wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy w momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru. W glosie przedstawiono słuszne stanowisko Trybunału, który przychylił się do stanowiska spółki i uznał, iż należy interpretować regulacje dyrektywy w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona temu, by w wypadku braku wystawienia faktury dotyczącej świadczonych usług lub wystawienia jej z opóźnieniem formalny odbiór tej usługi był uważany za moment, w którym usługa ta została wykonana. Istotne z punktu widzenia określenia momentu powstania obowiązku podatkowego okazało się także ustalenie podstawy opodatkowania. Zaakcentowany został również możliwy wpływ wyroku na pozostałe podmioty w branży budowlanej. Podkreślone zostało znaczenie konstrukcji podatku od towarów i usług, jego neutralności oraz praktyki gospodarczej w zakresie interpretowanych przepisów.

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Contributor:

Miemiec, Wiesława. Red.

Date issued:

2019

Detailed Type:

czasopisma   czasopisma online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123701   ISSN 2544-8382

DOI:

10.34616/kpf.2019.4.62.77

Language:

pol

Relation:

Kwartalnik Prawno-Finansowy, ISSN 2544-8382 ; nr 4/2019, s. 62-77

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Kwartalnik Prawno-Finansowy

Is referenced by:

https://kpf.wpae.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Uniwersytet Wrocławski

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Apr 7, 2021

Number of object content hits:

240

Number of object content views in PDF format

243

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129306

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information