Obiekt

Tytuł: Limits of administrative recognition in matters of social assistance : case study ; Granice uznania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej : studium przypadku

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Limits of administrative recognition in matters of social assistance : case study  
Granice uznania administracyjnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej : studium przypadku

Tytuł odmienny:

Limits of administrative recognition in matters of social assistance : case study

Autor:

Matan, Andrzej

ORCID:

0000-0003-1155-2495

Temat i słowa kluczowe:

administrative decision   administrative discretion   limits of discretion   decision selection directives  
decyzja administracyjna   uznanie administracyjne   granice uznania   dyrektywy wyboru rozstrzygnięcia

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Decisions taken in the area of social assistance are usually related acts which is a significant restriction of authorities’ freedom in creating their content. It is true that we deal with discretionary acts rela tively rarely in this area but the problem related to the situation of the individual (applying for a benefit) is no less serious. In particular, the question arises whether the body acting within the scope of discretion can freely shape the content of the decision. In a democratic state ruled by law, these restrictions should be seen mainly in the sphere of axiology, i.e. the values underlying legal regulations that provide for the possibility of shaping the legal situation of a citizen by means of discretionary acts. These values can be used to define internal and external limits for discretion. “Internal” limits of administrative discretion are certain values, collectively referred to as publicinterest, which the authority should follow. These values should constitute the basis (material) forsetting directives for the selection of legal consequences, which are to be followed by the authoritymaking the discretionary act. On the other hand, “external” limits result from purposes for which the legislature provides the authority with the possibility of discretionary action. These goals usually result directly from the Act, whose regulations are a substantive legal norm containing the authorization to use discretion, but also from the norms contained in other legal acts. Sometimes they need to be sought outside the text of the act, e.g. from legislative materials. However, we must always assume that the legislator, using the structure of discretion, does so for certain rational reasons. The “external” limits of administrative discretion, understood as its goals, will also form the basis for formulating directives for the selection of legal consequences, which in the context of the assumptions adopted above approving the design of “legality of the goal”, will be binding on the administrative body making a discretionary decision.  
Decyzje zapadające w obszarze pomocy społecznej mają zazwyczaj charakter aktów związanych, costanowi istotne ograniczenie swobody organów w kreowaniu ich treści. Co prawda relatywnie rzadko na tym obszarze mamy do czynienia z aktami uznaniowymi, ale nie umniejsza to wagi problemu, jakiwiąże się z sytuacją jednostki (ubiegającej się o świadczenie). Rodzi się w szczególności pytanie, czyorgan, który działając w ramach uznania, może dowolnie kształtować treść rozstrzygnięcia. W demokratycznym państwie prawa ograniczeń tych należy upatrywać głównie w sferze aksjologii,a więc wartości leżących u podstaw regulacji prawnych przewidujących możliwość kształtowaniasytuacji prawnej obywatela przy użyciu aktów uznaniowych. Wartości te mogą służyć do wyznaczeniagranic wewnętrznych i zewnętrznych uznania. Granice „wewnętrzne” uznania administracyjnego to nic innego jak pewne wartości, zbiorczo określane jako interes publiczny, którymi organ powinien się kierować. Wartości te powinny stanowić podstawę (materiał) do wyznaczania dyrektyw wyboru konsekwencji prawnych, którymi ma się kierować organ podejmujący akt uznaniowy. Natomiast granice „zewnętrzne” wynikają z celów, dla realizacji których ustawodawca wyposaża organ w możliwość działania uznaniowego. Cele te zazwyczaj wynikają wprost z ustawy, w której regulacjach znajduje się norma materialnoprawna zawierająca upoważnienie do korzystania z uznania, ale też z norm zawartych w innych aktach prawnych. Czasami trzeba ich poszukiwać poza tekstem ustawy, np. z materiałów legislacyjnych. Zawsze jednak musimy założyć, że ustawodawca, posługując się konstrukcją uznania, czyni to z określonych racjonalnych przyczyn. Granice „zewnętrzne” uznania administracyjnego, rozumiane jako jego cele, stanowić będą jednocześnie podstawę do formułowania dyrektyw wyboru konsekwencji prawnych, które w kontekście przyjętych wyżej założeń aprobujących konstrukcję „legalność celu”, będą wiążące dla organu administracji podejmującego rozstrzygnięcie o charakterze uznaniowym.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118579

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.114.130

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

3 gru 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

191

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

191

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127345

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji