Object

Title: Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie

Alternative title:

Evidence proceedings during the justified absence of the accused or his defense counsel

Creator:

Żbikowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-4792-4812

Subject and Keywords:

absence of the accused at the trial   evidence proceedings in the absence of the accused   evidence proceedings   right of defense   accused  
nieobecność oskarżonego na rozprawie   postępowanie dowodowe pod nieobecność oskarżonego   postępowanie dowodowe   prawo do obrony   oskarżony

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The subject of study is an analysis of the content of art. 378a of the Code of Criminal Procedure, added to the Code of Criminal Procedure on October 5, 2019. The legal provision under examination allows evidence to be taken in the absence of the accused or his defense counsel, even if it is justified by the absence. The author considers the legitimacy of introducing art. 378a of the Code of Criminal Procedure, and also takes into account the correctness of its construction. As a result of these considerations, he finds many flaws in the applicable legal regulations and tries to mitigate the negative effects of the introduction to the Polish legal system of the possibility of taking evidence during a duly substantiated absence of the accused or his defender at the trial.  

Przedmiotem opracowania jest analiza treści art. 378a k.p.k., dodanego do kodeksu po-stępowania karnego 5 października 2019 roku na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawy. Wskazany przepis prawny umożliwia przeprowadzanie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy nawet wówczas, gdy usprawiedliwili oni należycie swoje niestawiennictwo. Autorka podejmuje rozważania nad zasadnością wprowadzenia do ustawy karnoprocesowej art. 378a k.p.k., zastanawia się także nad prawidłowością jego konstrukcji i spójnością z innymi przepisami kodeksu postępowania karnego. W konsekwencji swoich przemyśleń znajduje wiele wad wskazanej regulacji prawnej oraz, odwołując się do wykładni systemowej i funkcjonalnej, podejmuje próbę złagodzenia negatywnych skutków wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego podczas należycie usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116818   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.20

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 345-363

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

462

Number of object content views in PDF format

469

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127298

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information