Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie

Creator:

Żbikowska, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-4792-4812

Subject and Keywords:

nieobecność oskarżonego na rozprawie   postępowanie dowodowe pod nieobecność oskarżonego   postępowanie dowodowe   prawo do obrony   oskarżony

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest analiza treści art. 378a k.p.k., dodanego do kodeksu po-stępowania karnego 5 października 2019 roku na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawy. Wskazany przepis prawny umożliwia przeprowadzanie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy nawet wówczas, gdy usprawiedliwili oni należycie swoje niestawiennictwo. Autorka podejmuje rozważania nad zasadnością wprowadzenia do ustawy karnoprocesowej art. 378a k.p.k., zastanawia się także nad prawidłowością jego konstrukcji i spójnością z innymi przepisami kodeksu postępowania karnego. W konsekwencji swoich przemyśleń znajduje wiele wad wskazanej regulacji prawnej oraz, odwołując się do wykładni systemowej i funkcjonalnej, podejmuje próbę złagodzenia negatywnych skutków wprowadzenia do polskiego systemu prawnego możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego podczas należycie usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.20

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 345-363

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii