Object

Title: Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku

Alternative title:

The crime of accepting a murder by order (article 148a § 1 of the Criminal Code) in terms of the amendment to the Penal Code of June 13, 2019

Creator:

Kokot, Rajnhardt

ORCID:

0000-0002-6240-7282

Subject and Keywords:

assassination   protection of life and health   personal benefit   criminalization   penalization   amendment   promise of benefit   commission   material benefit  
zabójstwo   ochrona życia   zlecenie   korzyść majątkowa   korzyść osobista   obietnica korzyści   kryminalizacja   penalizacja   nowelizacja

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The study addresses the issues of the newly-introduced amendment to the Criminal Code of June 13, 2019. This refers to the he offense of accepting an order to commit murder for payment (Article 148a § 1 of the Criminal Code). There is no doubt that this is an unprecedented solution, giving the principle of protection of life and its scope a completely new meaning. It derives the protection of life from the current framework of prohibited behavior protecting this good, moving it to the plane of behavior that has never been punishable before, very distant from the effect intended by the perpetrator. This crime, which has already been highlighted in the course of work on the amendment of criminal law in numerous opinions formulated by representatives of the carnivore environment, raises many doubts, including those that respect the statutory construction of the fundamental principles of criminal law. The criminalization of behavior on such a distant foreground of violation of a legal good may in particular be a source of controversy in the context of the guarantee function of criminal law. The purpose of the analysis is to draw attention to some of the most important issues regarding this crime, including its legal nature, the justification for its typing, the structure of its statutory features, possible coincidences or offenses it may remain in, the difficulties this new construction may pose for judicial practice, and the need to introduce the discussed “modification of borders” criminal protection of human life.  

Opracowanie podejmuje problematykę nowego, wprowadzonego mocą nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku, przestępstwa odpłatnego przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.). Nie ulega wątpliwości, że jest to rozwiązanie bezprecedensowe, nadające zasadzie ochrony życia i jej zakresowi zupełnie nowego znaczenia. Wyprowadza ono ochronę życia z dotychczasowych ram zachowań zabronionych chroniących to dobro, przesuwając ją na płaszczyznę zachowań, które nigdy dotąd nie były karalne, bardzo oddalonych od wystąpienia zamierzonego przez sprawcę skutku. Przestępstwo to, na co zwrócono uwagę już w toku prac nad nowelizacją ustawy karnej w licznych opiniach formułowanych przez przedstawicieli środowiska karnistycznego, budzi wiele wątpliwości, w tym takie, które wiążą się z poszanowaniem przez tę ustawową konstrukcji funda-mentalnych zasad prawa karnego. Kryminalizacja zachowań na tak odległym przedpolu naruszenia dobra prawnego może być w szczególności źródłem kontrowersji w kontekście gwarancyjnej funkcji prawa karnego. Przeprowadzona analiza ma na celu zwrócenie uwagi na kilka najistotniejszych kwestii dotyczących tego przestępstwa, między innymi jego charakteru prawnego, uzasadnienia jego typizacji, konstrukcji jego ustawowych znamion, możliwych przypadków zbiegu przepisów czy przestępstw, w których może pozostawać, trudności, jakie nowa konstrukcja może nieść dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, a także samej potrzeby wprowadzenia omawianej „modyfikacji granic” prawnokarnej ochrony życia człowieka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116814   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.122.16

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 271-292

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

591

Number of object content views in PDF format

627

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127294

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information