Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organ a urząd administracji państwowej

Creator:

Miemiec, Marcin

ORCID:

0000-0002-9100-0895

Subject and Keywords:

administracja publiczna   administracja państwowa   jednostka administracyjna   organ państwa   organ administracyjny   piastun organu   urząd   instytucja publiczna   instytucja o charakterze zakładowym

Description:

Staraniem Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”

Abstract:

Tadeusz Bigo przyjął spersonalizowane ujęcie organu administracji państwowej, odnoszone do piastuna organu, czyli jednostki, której działania na podstawie prawnych norm organizacyjnych są zarachowane na rzecz państwa. Zaliczył do tej kategorii w ścisłym znaczeniu tylko osoby pozostające w stosunku służbowym wobec państwa. Wskazał, że w szerokim, potocznym znaczeniu za organ administracyjny uważany jest każdy, kto spełnia funkcje publiczne na podstawie stosunku służbowego. Za urząd Autor uznał prawnie wyodrębniony zakres działania, spraw lub zajęć publicznych, np. urząd ministra, inspektora skarbowego, nauczyciela. Według T. Bigi instytucją o charakterze zakładowym jest natomiast urząd publiczny, krąg zajęć publicznych, osoba lub ciało kolegialne wyposażone w określony terytorialny i rzeczowy zakres działania, wyodrębniony w organizacji administracji jako odrębna jednostka administracyjna. Różni się od urzędu posiadaniem zespołu środków rzeczowych i przedmiotem działalności, służących bezpośrednio zaspokajaniu potrzeb społecznych. Urzędy wyposażone we władztwo administracyjne Autor zaliczył do kategorii władz administracyjnych. Do koncepcji Tadeusza Bigi nawiązywali inni autorzy, modyfikując ją i przystosowując do zasad ustrojowych Polski Ludowej, a następnie III Rzeczypospolitej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Lisowski, Piotr. Red.   Paplicki, Mateusz. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-20-8 (druk)  
ISBN 978-83-66601-21-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.081

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 169)

Is part of:

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm