Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wybrane problemy związane z korzystaniem z cudzej twórczości naukowej i dydaktycznej na tle uregulowania prawa autorskiego, dotyczącego wypisów, antologii i prawa cytowania

Creator:

Jezioro, Julian

ORCID:

0000-0001-7378-000X

Subject and Keywords:

prawo autorskie   reprint   utwór naukowy   wypisy   antologia   prawo cytowania   „pasywne” i „dynamiczne” korzystanie z utworów

Description:

Staraniem Instytutu Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Uniwersytecka”

Abstract:

Autor, analizując ogólne założenia monografii poświęconej znaczeniu twórczości naukowej Profesora Tadeusza Bigi w działalności innych autorów tworzących administratywistyczną szkołę wrocławską, omawiając wybrane przepisy ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stawia i stara się uzasadnić tezę, że polskie prawo autorskie nie systematyzuje bezpośrednio sytuacji utworów, które posiadają łącznie zarówno cechy wypisów, jak i opracowań samodzielnych, w których cudza twórczość wykorzystywana jest w ramach prawa cytowania. Podejmuje też próbę sformułowania ogólnych przesłanek umożliwiających ocenę legalizacji takiego korzystania z cudzej twórczości. Uzasadnieniem dla podjęcia się takiej analizy jest waga sytuacji, w których całościowy wkład określonego twórcy-naukowca ma znaczenie, które można określić jako „fundamentalne” dla wielu wykorzystujących go twórców-następców, którzy w swojej twórczości odwołują się do niego jako do efektów działalności swojego „mistrza”. Dotyczy to twórczości Profesora Tadeusza Bigi, którego dorobek i wkład w tworzenie fundamentów administratywistycznej szkoły wrocławskiej jest niekwestionowany, ale także innych twórców – przykładowo Profesora Alfreda Kleina w dziedzinie polskiej cywilistyki. W prowadzonej analizie autor odróżnia sytuacje korzystania „pasywnego” i „dynamicznego” z dzieł mistrza oraz odnosi to do instytucji wypisów, antologii i prawa cytowania uregulowanych przepisami polskiego prawa autorskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kocowski, Tadeusz. Red.   Lisowski, Piotr. Red.   Paplicki, Mateusz. Red.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-20-8 (druk)  
ISBN 978-83-66601-21-5 (online)

DOI:

10.34616/23.20.063

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 169)

Is part of:

Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym – refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm