Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ocena efektywności inwestycji w fundusze inwestycyjne w kontekście zaburzenia symetrii rozkładu

Alternative title:

The assessment of investment efficiency in investment funds inthecontext of asymmetry of distribution

Creator:

Homa, Magdalena   Mościbrodzka, Monika

ORCID:

0000-0003-1735-5150   0000-0002-3987-8246

Subject and Keywords:

efektywność   miary klasyczne i alternatywne   fundusze inwestycyjne

Description:

Tyt. tomu: Inspirowane zainteresowaniami Marcina. Księga pamiątkowa ku czci doktora Marcina Winiarskiego

Abstract:

Wiedza na temat ryzyka i efektywności ma istotne znaczenie dla wszystkich uczestników giełdy, to jest klientów, inwestorów i podmiotów gospodarczych; dostarcza ona niezbędnych informacji pomocnych w podjęciu decyzji, w które walory, w danym momencie, warto ulokować kapitał, aby przy jak najmniejszym ryzyku wygenerować jak największy zysk. Najpowszechniejszymi miernikami stosowanymi przez zarządzających są tak zwane klasyczne miary ryzyka i efektywności, jednak prawidłowe wnioskowanie na ich podstawie wymaga spełnienia założenia o normalności (log normalności) rozkładu stóp zwrotu. Dlatego też w pracy, po pierwsze, zbadano rozkład stóp zwrotu wybranych FI o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej, a następnie zweryfikowano wpływ odejścia od normalności rozkładu na zasadność zastosowania miar alternatywnych. Dodatkowo w artykule poddano weryfikacji tezę, czy pozycje rankingowe funduszy zależą od przyjętych wskaźników efektywności. W konsekwencji okazało się, że rankingi tworzone na podstawie wykorzystanych wskaźników klasycznych oraz alternatywnych opartych na semiodchyleniu prowadzą do podobnych wniosków o efektywności w przeciwieństwie do tak zwanych miar, badających relację zysków do strat.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korbutowicz, Teresa. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.32.10

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 32, 2020, s. 131-149

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg