Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Posiedzenie przygotowawcze (art. 205 [z indeksem] 4–205 [z indeksem] 8 k.p.c.) — uwagi wybrane de lege lata i de lege ferenda

Creator:

Budniak-Rogala, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-1391-3506

Subject and Keywords:

organizacja postępowania   posiedzenie przygotowawcze   przyspieszenie postępowania   eliminacja przewlekłości postępowania

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Posiedzenie przygotowawcze (art. 205 [z indeksem] 4 –art. 205 [z indeksem] 8 k.p.c.) stanowi centralną instytucję postępowania przygotowawczego, statuującego zasadniczy element organizacji postępowania (art. 205 [z indeksem]1 i n. k.p.c.). Nadrzędnym celem związanym z wprowadzeniem omawianych regulacji do Kodeksu postępowania cywilnego jest dążenie do przyspieszenia postępowania i eliminacja przewlekłości postępowania. W treści artykułu dokonano selektywnej analizy przepisów odnoszących się do przedmiotowego posiedzenia, dotyczących (1) dążenia do ugodowego rozwiązania sporu (art. 205 [z indeksem] 6 § 2 k.p.c.) (2) stosowania przepisów o posiedzeniu niejawnym (art. 205 [z indeksem] 5 § 2 k.p.c.) i zasad związanych ze sporządzaniem protokołu z przebiegu posiedzenia przygotowawczego (art. 205 [z indeksem] 8 k.p.c.), (3) reguł związanych z jego odroczeniem (art.205 [z indeksem] 7 k.p.c.) oraz (4) możliwości skierowania sprawy do rozpoznania na rozprawie bez wcześniejszego wyznaczenia omawianego posiedzenia (art. 205 [z indeksem] 4 § 3 k.p.c.). Zaprezentowane zostały najistotniejsze wątpliwości interpretacyjne, jakie powstają de lege lata na tle wykładni wymienionych regulacji. Podkreślono, że konstatacje w przedmiotowym zakresie wykazują istotne znaczenie nie tylko na gruncie teoretycznym, lecz także dla praktyki sądowej. Powstaje zatem pytanie o możliwość realizacji założeń związanych z wprowadzeniem omawianej instytucji do Kodeksu postępowania cywilnego. Pojawiają się również istotne wątpliwości, czy komentowane przepisy będą w ogóle stosowane w praktyce. W efekcie przeprowadzonych rozważań zaprezentowane zostały ostatecznie postulaty de lege ferenda, których realizacja ma szansę doprowadzić do zniwelowania wspomnianych zagrożeń.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.69

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 273-286

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm