Object

Title: Stan wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stan wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym

Alternative title:

The state of higher necessity in Fiscal Penal Law

Creator:

Sawicki, Janusz

ORCID:

0000-0002-2952-9544

Subject and Keywords:

fiscal penal law   state of higher necessity   low social harmfulness of the act   fault exclusion  
prawo karne skarbowe   stan wyższej konieczności   znikomy stopień społecznej szkodliwości   wyłączenie winy

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The topic of the article is the desirability of restoring in fiscal penal law the state of higher necessity, by use of art. 26 of the Penal Code. The article is an attempt to answer the questionof would such a solution be the appropriate legal response in special circumstances related to the behaviour of the perpetrator of the fiscal offense or the petty fiscal offense and served to make the case law more uniform in fiscal criminal matters? The author assesses the legal status, describing the state of higher necessity in art. 26 of the Penal Code and replacement constructions in art. 1 § 2 and 3 Fiscal Penal Law, about the low social harmfulness of the act and fault exclusion, describing interpretation difficulties in fiscal penal law. Finally, the author draws a conclusion on this topic and makes a comparison with the draft amendment in the Fiscal Penal Code.  

Tematem artykułu jest celowość przywrócenia w prawie karnym skarbowym instytucji stanu wyższej konieczności poprzez recepcję art. 26 k.k. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy tego rodzaju posunięcie umożliwiłoby właściwą reakcję prawną w szczególnych okolicznościach związanych z zachowaniem się sprawcy wyczerpującym ustawowe znamiona przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego i służyło większej jednolitości orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych? Autor dokonuje oceny istniejącego stanu prawnego, odnosząc się do regulacji stanu wyższej konieczności w art. 26 k.k. oraz zastępczych w stosunku do niego konstrukcji z art. 1 § 2 i 3 k.k.s., dotyczących klauzuli znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu i wyłączenia winy, z podkreśleniem trudności interpretacyjnych, jakie sprawiają te regulacje na gruncie prawa karnego skarbowego. W zakończeniu autor formułuje wniosek w tym zakresie i konfrontuje go z projektem nowelizacji kodeksu karnego skarbowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110340   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.65

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 227-239

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

177

Number of object content views in PDF format

182

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121019

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information