Object

Title: Dopuszczalność zastosowania instytucji autokontroli w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wobec aktów prawa miejscowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dopuszczalność zastosowania instytucji autokontroli w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wobec aktów prawa miejscowego

Alternative title:

Admissibility of using self-inspection under art. 54 par. 3 of the 2002 legislative act — Law on Procedure before Administrative Tribunals in relation to local legal enactments territorially applicable to the defined areas of operation

Creator:

Masternak-Kubiak, Małgorzata

ORCID:

0000-0002-0395-3128

Subject and Keywords:

self-inspection   local statues on territorially applicable to the defined areas of operation   material jurisdiction of an organ   ascertainment of invalidity  
autokontrola   stosowanie autonadzoru wobec aktu prawa miejscowego   normy prawa materialnego   stwierdzenie nieważności

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Art. 54 par. 3 of the Legislative Act — Law on procedure before administrative tribunals (in short LAPAT) provides for the self-inspection. This provision allows any organ of public administration to review its own action (based on inactivity, or the lengthiness of administrative activity), which is the subject matter of a complaint before an administrative jurisdiction. This positive screening may result in admitting the contents of the complaint by the adjudicating administrative body. This rule, however, raises doubts whether deliberating bodies, like the Commune and District Councils or the Provincial Assemblies might use this self-contained procedure of quashing their own resolutions. The opinions in scholarly writing and case law are divergent. Its root cause is the question if Art. 54 par. 3 of the LAPAT can be sufficient legal grounds (based on competency) for ascertaining the invalidity of a resolution taken by the deliberating units of local government or that the norm should be read along with the regulations of the material jurisdiction pertaining to the above-mentioned law-making bodies.  

W art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uregulowana jest instytucja tak zwanej autokontroli. Pozwala ona organowi administracji publicznej zweryfikować własne działanie (bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania), które zostało zaskarżone do sądu administracyjnego. Weryfikacja ta polegać będzie na tym, że organ, działając w zakresie swojej właściwości, uwzględni skargę w całości. Na gruncie tego przepisu powstaje wątpliwość, czy uprawniona do skorzystania z trybu autokontroli własnej uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, polegającej na stwierdzeniu jej nieważności, jest także rada gminy, powiatu lub sejmik województwa. W piśmiennictwie i w orzecznictwie brak jest jednolitości poglądów odnośnie do tego zagadnienia. Źródłem sporu w tym zakresie jest to, czy przepis art. 54 § 3 ppsa może stanowić samoistną podstawę prawną (kompetencję) do stwierdzenia nieważności uchwały podjętej przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, czy też przepis ten odczytywać należy łącznie z przepisami regulującymi właściwość rzeczową wymienionych organów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110308   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.36

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 485-500

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

215

Number of object content views in PDF format

216

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120227

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information