Object

Title: Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej

Alternative title:

Body of European Regulators for Electronic Communications as a centralised network of national regulatory bodies. Selected aspects of institutional order in the electronic communications sector

Creator:

Szydło, Wojciech

ORCID:

0000-0003-3987-9318

Subject and Keywords:

Body of European Regulators for Electronic Communications   electronic communications sector   Electronic Communications Office   regulation of infrastructural sectors  
Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej   BEREC   sektor łączności elektronicznej   Urząd Komunikacji Elektronicznej   regulacja sektorów infrastrukturalnych

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The basic tasks of The Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) are related to advising EU institutions and the regulatory bodies of EU member states on issues regarding the application of the EU regulatory electronic communications framework. Through its operations, BEREC supports the guarantee of fair competition and regulatory cohesion on the internal market in the area of electronic communications. At present, BEREC enjoys the status of an independent regulatory body, gathering decision-making national regulatory bodies within its structures and drawing from their expertise and regulatory experience. The paper discusses the rules governing the set-up and activity of the Body of European Regulators for Electronic Communications in the context of consistency of the regulations governing its activity with the principles of good governance. Furthermore, the paper addresses the planned comprehensive reform of regulations in the telecoms sector, which was presented by the European Commission as a particularly ambitious project under the Single Digital Market strategy. The paper was written in the framework of research of the research programme of the National Centre of Science financed on the basis of the decision no. DEC-2013/08/A/HS5/00642.  

Podstawowym zadaniem Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Body of European Regulators in Electronic Communications — BEREC) jest doradzanie Komisji Europejskiej oraz organom regulacyjnym krajów członkowskich wchodzącym w jego skład, a po-nadto wspieranie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawach dotyczących stosowania unijnych ram regulacyjnych dotyczących łączności elektronicznej. Jego działalność pozwala zapewnić uczciwą konkurencję i spójność regulacji na rynku wewnętrznym w dziedzinie łączności elektronicznej, z korzyścią dla europejskich konsumentów. Obecnie BEREC ma status niezależnego organu regulacyjnego, skupiającego w swej strukturze decyzyjnej krajowe organy regulacyjne, czerpiąc w swojej działalności z ich wiedzy eksperckiej i doświadczeń regulacyjnych. Jakkolwiek regulacja w sektorze telekomunikacyjnym w dalszym ciągu leży w gestii krajowych organów regulacyjnych, ponieważ to one są najbliżej rynków, które mogą lepiej regulować. W artykule zostały omówione zasady organizacji oraz funkcjonowania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej w kontekście zgodności przepisów regulujących jego działalność z zasadami dobrego zarządzania jako wartościami administracyjnymi i organizacyjnymi, które powinny determinować sposób korzystania przez instytucje unijne z uprawnień udzielonych im przez obywateli. W tekście zwrócono także uwagę na planowaną kompleksową reformę regulacji w sektorze łączności telekomunikacyjnej jako niezwykle ambitny projekt w ramach strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110289   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.26

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 349-363

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

52

Number of object content views in PDF format

52

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120217

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information