Object

Title: Policyjne strategie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Postulaty de lege lata i de lege ferenda

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Policyjne strategie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Postulaty de lege lata i de lege ferenda

Alternative title:

Border policing and strategies of the EU’s border security — de lege lata and de lege ferenda postulates

Creator:

Szostak, Maciej   Zarychta-Romanowska, Kamila

ORCID:

0000-0002-9880-0529   0000-0002-8403-0156

Subject and Keywords:

Frontex   European border and coast guard agency   EBCG   border policing   border criminology   border intelligence   EU global security strategies   global security   European security   UN Global Compact on Migration   transnational terrorism   EPPO   EEAS   European Public Prosecutor Office   foreign fighters   cross-border crime   crisis management   innovative border management   interoperability   EU Law enforcement cooperation   innovative border intelligence   innovative border training and education   humanitarian border management  
Frontex   Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna   polityka kontroli granic   policja granic   policyjna kontrola granic   kryminologia graniczna   ESGP   wywiad graniczny   europejskie bezpieczeństwo i obrona   Europejska Strategia Globalnego Bezpieczeństwa   globalne bezpieczeństwo   Globalny Pakt w sprawie Migracji ONZ   przestępczość transgraniczna   terroryzm   Europejska Prokuratura   innowacyjne zarządzanie granicami   nowoczesny wywiad   interoperacyjność wymiaru sprawiedliwości EU   Europejska Służba Działań Zewnętrznych   EPPO   EEAS   zarządzanie kryzysowe   współpraca wymiaru policyjnego i sądowego   umanitarne zarządzanie granicami

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

While presenting the landscape of contemporary insecurities, the authors investigate the latest legislative concepts of the European Union’s concepts of security, policing and border management from the lenses of Regulations 2016/1624 and 2019/1896 on the European Border and Coast Guard, Common Security and Defence Policy, European Global Security Strategy and the UN Global Compact on Migration.In an attempt to holistically assess the implemented concepts of police control and border criminology, above all through the prism of the innovation of integrated border and migration management, both in European and global terms, they analyse in detail the powers of the European Border and Coast Guard Agency, especially with regard to their interoperability, international and interinstitutional cooperation.They point out as well the untapped potential of the formation of a new border police force. The insufficiently constituted cooperation of the Border Guard Agency with the Office of the European public Prosecutor limits the effectiveness of the activities of both institutions, i.e. to combat terrorist offences, trans-border trafficking of people and goods, or even to control so-called foreign fighters.Strengthening cooperation and synergies between judicial and law enforcement agencies and the European External Action Service, providing the formation with the necessary intelligence and military competence is suggested by the authors.Particular attention was devoted to the need for appropriate needs, adaptable to change — formation and investigative-military training, as well as education on international humanitarian law and human rights, so that the border police may carry out their duties in an effective yet humanitarian manner.Describing the proposed innovation in policing, not limited to operational and investigative activities, but rightly covering modern intelligence and digital/cyber profiling, among others, the authors consider a formally established close cooperation between EU Border Guards and the EU Public Prosecutor alongside the formalisation of the obligation to provide sincere and full cooperation from other EU countries to combat cross-border and terrorist related offences as a very much needed and desired axiomatic milestone in EU legislation. The authors provide a number of suggestions that may contribute to humanitarian, effective, and innovative border and migration management, and the fight against transnational organised crime and irregular migration phenomena.  

Przedstawiając perspektywę współczesnych zagrożeń, autorzy analizują najnowsze koncepcje legislacyjne: bezpieczeństwa, kontroli policyjnej i zarządzania granicami Unii Europejskiej z perspektywy regulacji 2016/1624 i 2019/1896 o Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony, Europejskiej Globalnej Strategii Bezpieczeństwa oraz Globalnym Pakcie Migracyjnym. Podejmując próbę holistycznej oceny wdrażanych koncepcji kontroli policyjnej i kryminologii granic (przede wszystkim przez pryzmat innowacyjności zintegrowanego zarządzania granicami i migracjami, zarówno w ujęciu europejskim, jak i globalnym), szczegółowo analizują oni uprawnienia Europejskiej Straży Granicznej, zwłaszcza w aspektach interoperacyjności, współpracy międzynarodowej oraz współpracy instytucjonalnej, wykazując niewykorzystanie potencjału nowej formacji, jaką jest „policja graniczna”. Niewystarczające legislacyjne ukonstytuowanie współpracy Straży z Biurem Europejskiego Prokuratora ogranicza bowiem skuteczność działań obu instytucji między innymi w zakresie zwalczania przestępstw terrorystycznych czy kontrolowania tak zwanych foreign fighterów. Autorzy postulują także umocowanie współpracy i synergii między agencjami wymiaru sprawiedliwości i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych oraz wyposażenie formacji w niezbędne kompetencje wywiadowczo-operacyjne. Szczególną uwagę poświęcono konieczności wprowadzenia odpowiedniego (dostosowanego do zmieniających się potrzeb) treningu operacyjno--rozpoznawczego oraz szkoleń w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, tak by nowa „policja graniczna” podejmowała działania w sposób skuteczny i humanitarny. Prezentując proponowaną innowacyjność działań operacyjno-śledczych, wywiadu (między innymi profilowania cyfrowego), autorzy poddają pod rozwagę niewystarczające ukonstytuowanie kooperacji legislacyjnej ESGP z Prokuraturem UE. Autorzy akcentują konieczność pełnej współpracy państw UE w celu zwalczania przestępstw transgranicznych i terrorystycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110288   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.25

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 336-347

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

93

Number of object content views in PDF format

97

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120216

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information