Obiekt

Tytuł: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niezależności polskich sądów (sprawy połączone C-585/18, C-624/18, C-625/18) a konstytucyjny wymóg przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego — implikacje

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Court of Justice of the European Union’s Judgement regarding the independence of Polish courts (joined cases c-585/18, c-624/18, c-625/18) and the constitutional requirement for the Republic of Poland to comply with international law binding on it — implications

Autor:

Kozłowski, Artur

ORCID:

0000-0003-4386-3343

Opis:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstrakt:

Artykuł 9 Konstytucji RP wraz z art. 2 oraz 91 ust. 1–3 Konstytucji RP tworzą silną i jednoznaczną podstawę do nadania wyrokom TSUE wiążącego charakteru i bezpośredniej skuteczności w sferze prawa krajowego. Moc prawna tego zobowiązania wyrasta z powszechnego prawa międzynarodowego, wzmocnionego konstytucyjnym charakterem przepisów, które odwzorowują go na płaszczyźnie prawa wewnętrznego. Bezpośrednia skuteczność wyroków TSUE w prawie państwa członkowskiego jest wynikiem złożonej wykładni czerpiącej z zespolenia metod językowej, systemowej i celowościowej, z uwzględnieniem zasad dobrej wiary i pacta sunt servanda. Bezpośrednia skuteczność wyroku TSUE w prawie krajowym w stopniu najpełniejszym stanowi o wywiązaniu się z zobowiązania o przestrzeganiu przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego oraz urzeczywistniania idei demokratycznego państwa prawnego. Niewywiązanie się z obowiązku wykonania wyroku sądu międzynarodowego funkcjonującego w strukturze organizacji międzynarodowej (UE), do której Polska, czerpiąc ze swojej suwerenności, przystąpiła za pośrednictwem zawartych przez siebie umów międzynarodowych, stanowi o odpowiedzialności Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie prawa międzynarodowego. Stan ten oznacza naruszenie zobowiązań traktatowych wobec organizacji i wszystkich pozostałych państw członkowskich. Sanowanie tego naruszenia wymagałoby zgody wszystkich państw członkowskich albo na usunięcie podstawy odpowiedzialności w konkretnym przypadku, albo na zmianę prawa unijnego stanowiącego źródło przedmiotowych zobowiązań. Jakiekolwiek jednostronne działania RP nie są w stanie wywołać żadnego z tych skutków. W wypadku wdrażania odpowiedzialności międzynarodowoprawnej w pierwszej kolejności przyjmuje ona postać wewnątrzorganizacyjną (na przykład procedura z art. 7 TUE, wyroki i zarządzenia tymczasowe TSUE, kary finansowe). W dalszej kolejności odpowiedzialnością tą rządzą zasady ogólne prawa międzynarodowego. W ostatecznym rozrachunku naruszenie zobowiązania, które zostanie utożsamione z pogwałceniem przedmiotu i celu traktatów konstytuujących UE, może stanowić podstawę wykluczenia państwa członkowskiego z UE bez jego zgody (art. 60 ust. 2 KWPT) niezależnie od ścieżki wystąpienia z organizacji przewidzianej w art. 50 TUE.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red. ; Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Data wydania:

2020

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110286 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.23

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol. ; eng.

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 306-320

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2020

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-30

Data dodania obiektu:

2020-07-30

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120214

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji