Object

Title: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niezależności polskich sądów (sprawy połączone C-585/18, C-624/18, C-625/18) a konstytucyjny wymóg przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego — implikacje

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niezależności polskich sądów (sprawy połączone C-585/18, C-624/18, C-625/18) a konstytucyjny wymóg przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego — implikacje

Alternative title:

Court of Justice of the European Union’s Judgement regarding the independence of Polish courts (joined cases c-585/18, c-624/18, c-625/18) and the constitutional requirement for the Republic of Poland to comply with international law binding on it — implications

Creator:

Kozłowski, Artur

ORCID:

0000-0003-4386-3343

Subject and Keywords:

Pacta sunt servanda   Article 9 of the Polish Constitution   direct effect of the judgement of the CJEU   international legal responsibility of Poland  
pacta sunt servanda   art. 9 Konstytucji RP   bezpośrednia skuteczność wyroku TSUE   międzynarodowoprawna odpowiedzialność Polski

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Article 9 of the Polish Constitution together with Article 2 and Article 91 par. 1–3 of the Polish Constitution create a strong and unambiguous basis for binding character and direct effect of the CJEU judgements in the sphere of national law. The legal force of this obligation arises from general international law, reinforced by the constitutional nature of provisions that reproduce it in the field of internal law. The direct effect of CJEU judgements in the law of a Member State is the result of a complex interpretation derived from the combination of linguistic, systemic, and teleological methods, taking into account the principles of good faith and pacta sunt servanda. The direct effect of the judgement of the CJEU in national law to the fullest extent reflects the fulfillment of the commitment to comply with the international law binding Poland and to implement the idea of a democratic state ruled by law. Failure to comply with the obligation to enforce the judgement of an international court operating within the structure of an international organisation (EU), to which Poland, drawing from its sovereignty, has acceded through its international agreements, constitutes a wrongdoing involving the responsibility of Poland under international law. The position concerned implies a breach of treaty obligations towards organisations and all other Member States. To remedy this breach would require either the consent of all Member States to remove the basis of liability in a particular case or a change in the EU law of specified provisions being the source of the obligations in question. Any unilateral actions undertaken by Poland are not able to cause any of these effects. The international legal responsibility takes at first the form of lex specialis provided for within the organisation (e.g. procedure under Article 7 TEU, judgements and interim orders of the CJEU, financial penalties). secondly, this responsibility is then governed by the general principles of international law. So, in the final instance, a breach of an obligation that will be identified with a violation of the object and purpose of the Treaties constituting the EU may be grounds for excluding a Member State from the EU without its consent (Article 60 (2) of the VCLT) apart from the Article 50 TEU realm.  

Artykuł 9 Konstytucji RP wraz z art. 2 oraz 91 ust. 1–3 Konstytucji RP tworzą silną i jednoznaczną podstawę do nadania wyrokom TSUE wiążącego charakteru i bezpośredniej skuteczności w sferze prawa krajowego. Moc prawna tego zobowiązania wyrasta z powszechnego prawa międzynarodowego, wzmocnionego konstytucyjnym charakterem przepisów, które odwzorowują go na płaszczyźnie prawa wewnętrznego. Bezpośrednia skuteczność wyroków TSUE w prawie państwa członkowskiego jest wynikiem złożonej wykładni czerpiącej z zespolenia metod językowej, systemowej i celowościowej, z uwzględnieniem zasad dobrej wiary i pacta sunt servanda. Bezpośrednia skuteczność wyroku TSUE w prawie krajowym w stopniu najpełniejszym stanowi o wywiązaniu się z zobowiązania o przestrzeganiu przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego oraz urzeczywistniania idei demokratycznego państwa prawnego. Niewywiązanie się z obowiązku wykonania wyroku sądu międzynarodowego funkcjonującego w strukturze organizacji międzynarodowej (UE), do której Polska, czerpiąc ze swojej suwerenności, przystąpiła za pośrednictwem zawartych przez siebie umów międzynarodowych, stanowi o odpowiedzialności Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie prawa międzynarodowego. Stan ten oznacza naruszenie zobowiązań traktatowych wobec organizacji i wszystkich pozostałych państw członkowskich. Sanowanie tego naruszenia wymagałoby zgody wszystkich państw członkowskich albo na usunięcie podstawy odpowiedzialności w konkretnym przypadku, albo na zmianę prawa unijnego stanowiącego źródło przedmiotowych zobowiązań. Jakiekolwiek jednostronne działania RP nie są w stanie wywołać żadnego z tych skutków. W wypadku wdrażania odpowiedzialności międzynarodowoprawnej w pierwszej kolejności przyjmuje ona postać wewnątrzorganizacyjną (na przykład procedura z art. 7 TUE, wyroki i zarządzenia tymczasowe TSUE, kary finansowe). W dalszej kolejności odpowiedzialnością tą rządzą zasady ogólne prawa międzynarodowego. W ostatecznym rozrachunku naruszenie zobowiązania, które zostanie utożsamione z pogwałceniem przedmiotu i celu traktatów konstytuujących UE, może stanowić podstawę wykluczenia państwa członkowskiego z UE bez jego zgody (art. 60 ust. 2 KWPT) niezależnie od ścieżki wystąpienia z organizacji przewidzianej w art. 50 TUE.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110286   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.23

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 306-320

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

83

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/120214

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information