Object

Title: Wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim

Alternative title:

The pursuit of the liberal profession within the framework of an employment relationship under polish law

Creator:

Borowicz, Jacek

ORCID:

0000-0002-1833-4020

Subject and Keywords:

liberal profession   profession of public trust   independent profession   forms of exercising liberal professions   exercising a liberal profession under an employment relationship   axiology of a liberal profession   freedom of work   freedom of profession   professional independence   employee   employer   employment relationship   atypical employment relationship   employee subordination   management of the employer   obligation to carry out supervisor's instructions   employee duties   employee rights   employee responsibility   freelance employee   legal guarantees of independence of a freelance employee   legal advisor   patent attorneys   statutory auditor   tax advisor   architect   construction engineer   psychologist   physiotherapist   doctor   nurse   midwife  
wolny zawód   zawód zaufania publicznego   zawód samodzielny   formy wykonywania wolnych zawodów   wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy   aksjologia wolnego zawodu   wolność pracy   wolność wykonywania zawodu   niezależność zawodowa   pracownik   pracodawca   stosunek pracy   nietypowy stosunek pracy   podporządkowanie pracownika   kierownictwo pracodawcy   obowiązek wykonywania poleceń przełożonego   obowiązki pracownicze   uprawnienia pracownicze   odpowiedzialność pracownicza   pracownik wykonujący wolny zawód   prawne gwarancje niezależności i samodzielność pracownika wykonującego wolny zawód   radca prawny   rzecznik patentowy   biegły rewident   doradca podatkowy   architekci   inżynier budownictwa   psycholog   fizjoterapeuta   lekarz   pielęgniarka   położna   diagnosta laboratoryjny   lekarz weterynarii   aptekarze

Abstract:

The legal regulations in force in Poland provide for the possibility of performing many liberal professions (e.g. legal advisors, patent agents, tax advisors, statutory auditors, doctors, laboratory diagnostics, nurses) as part of an employment relationship. The author of this study, by defining at the beginning the concept of a liberal profession and classifying legal forms of its performance, carries out an analysis of the issue of establishing, replacing and terminating the employment relationship of a professional and his rights, obligations and responsibilities. Moving on to the specific legal and axiological threads, he indicates that the legislator, by allowing the employee the possibility of exercising a freelance profession, gives the professional's employment relationship an unusual shape ((atypical employment relationship). The most important is that the provisions of applicable law modify the scope of the employer's rights to direct the work of an employee - a professional. They guarantee this employee substantive independence (intellectual independence) in the scope of independent shaping the content of professional activities. They also grant him a certain degree of autonomy in the field of work organization (autonomy to choose the time and the place of work). The introduction of provisions guaranteeing the independence and independence of an employee - a professional, therefore, limits the scope of his obligation to comply with his employer's instructions regarding work. However, this does not mean that the management of the employer is completely eliminated with regard to the ways and methods of performing the agreed work. The legislator protects the professional independence of an employee - a professional in relation to key professional activities that define the essence of a given profession. The manifestation of the subordination of a freelance employee to the management of the employer shall be, inter alia, the obligation to carry out work in the specified dimension, the obligation to remain at the disposal of the employer, the obligation to comply with the rules of order and organization of work set out in the staff rules, and commands of the employer relating to these issues. The considerations carried out in this study incline its author, in particular, to accept the admissibility of performing a liberal profession under an unusual employment relationship and to recognize as sufficient legal guarantees the independence and professional independence of a professional employed under an employment relationship.  

Uregulowania prawne obowiązujące w Polsce przewidują możliwość wykonywania wielu wolnych zawodów ( na przykład radców prawnych, rzeczników patentowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarki ) w ramach stosunku pracy. Autor niniejszego opracowania definiując na wstępie pojęcie wolnego zawodu oraz klasyfikując prawne formy jego wykonywania przeprowadza analizę kwestii nawiązania, zamiany i ustania stosunku pracy pracownika – profesjonalisty oraz jego praw, obowiązków i odpowiedzialności. Przechodząc następnie do szczegółowych wątków prawnych i aksjologicznych wskazuje, że ustawodawca dopuszczając możliwość pracowniczą formę wykonywania wolnego zawodu nadaje stosunkowi pracy profesjonalisty nietypowy kształt. Najistotniejsze jest to, że przepisy obowiązującego prawa modyfikują zakres uprawnień pracodawcy do kierowania pracą pracownika – profesjonalisty. Gwarantują one temu pracownikowi niezależność merytoryczną ( niezależność intelektualną ) w zakresie samodzielnego kształtowania treści czynności zawodowych. W niektórych przypadkach przyznają mu one także pewien stopień samodzielności w zakresie organizacji pracy ( samodzielność wyboru czasu i miejsca pracy). Wprowadzenie przepisów gwarantujących niezależność i samodzielność pracownika - profesjonalisty skutkuje zatem ograniczeniem zakresu obowiązku wykonywania przez niego poleceń pracodawcy dotyczących pracy. Nie oznacza to jednak całkowitego wyeliminowania kierownictwa pracodawcy w odniesieniu do sposobów i metod wykonywania przez niego pracy umówionej. Ustawodawca chroni bowiem niezależność zawodową pracownika – profesjonalisty w odniesieniu do kluczowych czynności zawodowych definiujących istotę danej profesji. Przejawem podporządkowania pracownika – profesjonalisty będzie między innymi obowiązek wykonywania przez niego pracy w określonym wymiarze, obowiązek pozostawania w dyspozycji pracodawcy, obowiązek przestrzegania reguł porządku i organizacji pracy określonych w regulaminie pracy oraz poleceń pracodawcy odnoszących się do tych właśnie kwestii. Prowadzone w niniejszym opracowaniu rozważania skłaniają jego autora w szczególności do akceptacji dopuszczalności wykonywania wolnego zawodu w ramach nietypowego stosunku pracy i uznania za wystarczające gwarancji prawnych niezależności i samodzielności zawodowej profesjonalisty zatrudnionego w ramach stosunku pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Lewandowicz-Machnikowska, Monika. Rec.   Stefański, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117155   ISBN 978-83-66601-06-2 (druk)   ISBN 978-83-66601-07-9 (online)

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 163)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Borowicz

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Nov 2, 2020

Number of object content hits:

4 409

Number of object content views in PDF format

4440

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118970

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information