Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu

Alternative title:

Some remarks on legal regulation of entrepreneurship in the late middle ages

Creator:

Wojciechowski, Rafał

ORCID:

0000-0002-1105-0973

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość   prawo handlowe   prawo rzymskie

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Autor niniejszego opracowania postawił sobie za cel przegląd węzłowych punktów regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu. Rozpoczął od rozważań o stosunku pojęć „prawo kupieckie” i „prawo handlowe”. Wskazał następnie znaczenie prawa rzymskiego i jego recepcji dla prawa, którym posługiwali się ówcześni przedsiębiorcy. W dalszej kolejności przedstawił podstawowe wiadomości o prawie morskim, prawach miejskich oraz sądownictwie targowym. Kolejno rozwinął zagadnienia i typologię ówczesnych spółek handlowych jako form organizacyjnych współdziałania kupców. Nakreślił również podstawowe linie rozwojowe ówczesnej bankowości. Wreszcie omówił początki prawa upadłościowego. W związku z poczynionymi w toku wywodu obserwacjami autor powziął wniosek, że bez czynnika władczego niemożliwe było regulowanie przedsiębiorczości w średniowieczu. Wyobrażenia o samoregulującym się stanie kupieckim, autarkicznej lex mercatoria oraz ekskluzywnych sądach kupieckich nie są całkowicie nieprawdziwe, aczkolwiek są mocno przesadzone. Udział władzy, dziś nazywanej znowu — za wzorem rzymskim — publiczną, w regulacji przedsiębiorczości był i pozostaje niezastąpiony.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.45

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 675-691

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm