Object

Title: Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego

Group publication title:

Some remarks on the theory and practice of territorial self-government

Creator:

Kiczka, Karol

ORCID:

0000-0002-3056-024X

Subject and Keywords:

territorial self-government   democratic state ruled by law   judicial power  
samorząd terytorialny   demokratyczne państwo prawne   władza sądownicza

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

The legal issues of territorial self-government are the subject of interest in jurisprudence. Territorial self-government forms an important and permanent part of the organizational structure of a democratic state ruled by law, which is aff ected by constitutional and international legal factors. Determining of the status of territorial self-government by means of parliament statutes and ordinances sometimes results in departing from the relevant constitutional and international requirements. That is why it is so important to guarantee the functioning of an impartial, independent and efficient judicial power in the field of the organization and functioning of territorial self-government in a modern state.  

Zagadnienia prawne samorządu terytorialnego są przedmiotem zainteresowania prawoznawstwa. Konstytucyjnoprawne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania sytuują samorząd terytorialny jako ważny oraz trwały element struktury organizacyjnej demokratycznego państwa prawnego. Dookreślanie statusu samorządu terytorialnego przez czynnik parlamentarny i w drodze rozporządzeń skutkuje niekiedy odchodzeniem od odnośnych wymogów konstytucyjnych i międzynarodowych. Dlatego tak doniosłe jest zagwarantowanie funkcjonowania bezstronnej, niezależnej, niezawisłej i sprawnej władzy sądowniczej w dziedzinie organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w nowoczesnym państwie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109157   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.21

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 311-326

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

226

Number of object content views in PDF format

231

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118775

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information