Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego

Creator:

Hauser, Roman   Szustkiewicz, Marta

ORCID:

0000-0003-4331-1418

Subject and Keywords:

prawo miejscowe   samorząd terytorialny   praktyki ograniczające konkurencję   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów   konstytucja   legislacja

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

Zgodnie z Konstytucją RP organy samorządu terytorialnego są uprawnione do wydawania aktów prawa miejscowego między innymi w sprawach własnych, to jest w sprawach dotyczących zaspokajania bieżących potrzeb mieszkańców gmin, na przykład utrzymanie czystości, dostarczanie wody, organizowanie transportu lokalnego. Z uwagi na szczególną (monopolistyczną lub dominującą) pozycję jednostek samorządu terytorialnego często w tych sprawach dochodzi do naruszeń zasad wolnorynkowych. Opracowanie przedstawia typowe przypadki nadużyć rynkowych i zakłóceń wolnej konkurencji, których źródłem był wadliwy przepis prawa miejscowego, bądź to z powodu niezgodności z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, bądź też z innym przepisem prawa powszechnie obowiązującego, na przykład ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skutki takich przepisów obciążają konsumentów (mieszkańców gmin), którzy nie mając możliwości wyboru — ponoszą dotkliwe (w tym finansowe) konsekwencje takich wadliwych regulacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.19

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 291-302

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii