Object

Title: „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności

PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności

Alternative title:

Change of the legal status of the customs service officer from the administrative and legal relation to the contractual relation — in the context of the rule of law

Creator:

Ura, Elżbieta

ORCID:

0000-0001-6896-6790

Subject and Keywords:

reform of customs and tax administration   officer of the Customs Service   right to court   dismissal from service  
reforma administracji celno-skarbowej   funkcjonariusz Służby Celnej   prawo do sądu   zwolnienie ze służby

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

On March 1, 2017, acts reforming the customs and tax administration system came into force. They introduced not only changes in the system of organs and organizational structure of this administration, but also significantly influenced the legal status of Customs Service officers. Not all officers were offered further service in the newly created customs and tax administration. Some of them received offers of employment in positions of civil part — in general has not been employed for a further period. In both cases, the relationship was terminated, which in the light of the adopted statutory solutions is treated as an exemption from service. A very large group of officers filed appeals to administrative courts, some of them — also to common courts. Against the background of the provisions formulated in such a way, the question arises: whether the change of the legal status of the Customs Service officer from the administrative and legal relation to the contractual relation made by the director of the customs chamber as part of the powers entrusted to him, is in line with the rule of law. The answer to this question will ultimately be given by the courts. The study will, however, present general observations regarding the existing situation.  

Z dniem 1 marca 2017 roku weszły w życie ustawy reformujące system administracji celno-skarbowej. Wprowadziły one nie tylko zmiany w systemie organów i struktury organizacyjnej tej administracji, lecz także istotnie wpłynęły na status prawny funkcjonariuszy istniejącej do tego czasu Służby Celnej. Nie wszystkim funkcjonariuszom zaproponowano dalsze pełnienie służby w nowo utworzonej strukturze administracji celno-skarbowej. Część z nich otrzymała propozycje zatrudnienia na stanowiskach cywilnych, części w ogóle nie zatrudniono. W obu przypadkach nastąpiło wygaśnięcie stosunku służbowego, co w świetle przyjętych rozwiązań ustawowych traktowane jest jak zwolnienie ze służby. Bardzo duża grupa funkcjonariuszy złożyła odwołania do sądów administracyjnych, część z nich — również do sądów powszechnych. Na tle tak sformułowanych przepisów powstaje przede wszystkim pytanie: czy „ucywilnienie” funkcjonariusza Służby Celnej i zmiana jego statusu prawnego wynikająca ze zmiany administracyjnoprawnego stosunku służbowego na stosunek pracy, dokonana przez dyrektora izby administracji skarbowej w ramach powierzonych mu dyskrecjonalnych uprawnień, jest zgodna z zasadą praworządności. Odpowiedź na to pytanie ostatecznie zostanie udzielona przez sądy. W opracowaniu natomiast zostaną przedstawione ogólne spostrzeżenia odnoszące się do istniejącej sytuacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109152   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.16

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 255-268

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

202

Number of object content views in PDF format

205

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118770

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information