Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec

Creator:

Miemiec, Wiesława   Miemiec, Marcin

ORCID:

0000-0001-8472-2200   0000-0002-9100-0895

Subject and Keywords:

radiofonia   telewizja   misja publiczna   umowa państwowa   zakład publicznoprawny   rada radiofonii   rada administracyjna   intendent   opłata   składka

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

W Republice Weimarskiej i w III Rzeszy radiofonia była zależna od rządu. Republika Federalna Niemiec stworzyła natomiast system prawny, który zapewnił środkom masowego przekazu niezależność prawną i realną. Na ustrój radiofonii i telewizji wpłynęło orzecznictwo Federalnego Sądu Konstytucyjnego. W skład radiofonii i telewizji publicznej wchodzą nadawcy krajowi i wspólni krajów związkowych, zorganizowani jako zakłady publicznoprawne posiadające osobowość prawną. Zarządzanie nadawcami realizowane jest na podobnych zasadach. Rada radiofonii to organ stanowiący i kontrolny, rada administracyjna oraz intendent to organy wykonawcze. Rada radiofonii krajowej składa się z osób delegowanych przez parlament, rząd krajowy, środowiska i organizacje znaczące politycznie, światopoglądowo i społecznie, według klucza ustawowego. Rada Deutschlandradio, korporacji zrzeszającej ARD, ZDF i nadawców krajowych, składa się z przedstawicieli krajów związkowych, rządu federalnego i organizacji społecznych. Rada radiofonii wybiera większość członków rady administracyjnej, wybiera i odwołuje intendenta, wyraża zgodę na obsadę stanowisk kierowniczych nadawcy, uchwala wytyczne programowe, doradza intendentowi w kształtowaniu programu i w innych podstawowych sprawach, zatwierdza plan gospodarczy, podejmuje uchwałę absolutoryjną. Rada administracyjna wspiera rozwój gospodarczy nadawcy, zawiera umowę o pracę z intendentem, rozstrzyga spory między intendentem a nadawcą, czuwa nad prowadzeniem spraw przez intendenta, kontroluje budżet i zamknięcie roczne sporządzone przez intendenta, publikuje bilans i sprawozdanie roczne, podejmuje rozstrzygnięcia w sprawach umów, jeśli nie jest właściwy intendent. Nad nadawcami sprawowany jest nadzór prawny (przez właściwy rząd lub ministra). Podstawowe znaczenie w zakresie czuwania nad przestrzeganiem prawa odgrywa kontrola wewnętrzna sprawowana przez radę radiofonii. Niemiecka radiofonia i telewizja jest finansowana z danin — początkowo z opłat, a od 1 stycznia 2013 roku ze składek obciążających gospodarstwa domowe. W publicznej radiofonii i telewizji funkcjonuje wyrównanie finansowe. Taki system finansowania zapewnia mediom publicznym niezależność oraz realizację ich ustawowych zadań, w szczególności spełnianie misji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.114.10

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 167-184

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii